Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Dommere: Bergh, Indreberg, Stabel, Tønder, Skoghøy

Klagenemnda for industrielle rettigheter hadde nektet "Route 66" registrert som varemerke for enkelte varer og tjenester knyttet til reiseliv. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig.

Høyesterett kom til at "Route 66" av en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfattes som et geografisk sted. Det gjelder selv om veien har mistet sin offisielle status og ikke kan kjøres som en sammenhengende veistrekning.

Høyesterett fant videre at den norske forbrukeren vil oppfatte merket "Route 66" som en beskrivelse av egenskaper ved de varer og tjenester som nektelsen gjelder. Vilkårene for nektelse etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a var da oppfylt.

Avgjørelsen avklarer spørsmål knyttet til bruk av stedsbetegnelser som varemerke.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen