Krav om gjenåpning av sivil sak mellom to private parter

Høyesteretts kjennelse, 07.04.2010, HR-2010-00564-A, (sak nr. 2009/1544), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A (advokat Per Danielsen) mot B og C AS (advokat Sigurd Holter Torp)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson, Bårdsen, Stabel

Saken gjaldt krav om gjenåpning av sivil sak mellom to private parter med grunnlag i dom fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i samme saksforhold.

Ved Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2005 side 1677, ble X AS, som er utgiver av avisen X, dens daværende sjefredaktør, B, og en journalist, frifunnet for krav fra A om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkelse. Saken hadde sin bakgrunn i den såkalte -------saken fra Y, som gjaldt voldtekt og drap av to mindreårige jenter i mai 2000. A ble i reportasjer og i oppslag under etterforskningen framstilt som mulig gjerningsmann. Høyesteretts flertall kom da, etter en avveining mellom vernet av ytringsfriheten i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 og retten til respekt for privatliv i EMK artikkel 8, til at reportasjene og oppslagene ikke var rettsstridige. Mindretallet kom til motsatt konklusjon og stemte for å tilkjenne A 150 000 kroner i oppreisning fra avisen og 25 000 kroner fra redaktøren.

I dom 9. april 2009 kom EMD enstemmig til at det forelå krenkelse av EMK artikkel 8. EMD tilkjente A oppreisning i samsvar med den oppreisning Høyesteretts mindretall hadde stemt for, jf. EMK artikkel 41. 

A krevde dommen gjenåpnet, jf. tvisteloven § 31-4 bokstav b. Han hevdet å ha krav på ytterligere oppreisning fra avisen og redaktøren og dessuten krav på dekning av differansen mellom de totale sakskostnader for norske domstoler og beløpet som var blitt dekket under bevillingen til fri sakførsel, idet fri sakførsel for Høyesterett hadde vært innvilget for det tilfellet at motpartene ikke ble dømt til å betale hans kostnader.

Høyesterett, som avgjorde saken i avdeling, kom til at tvisteloven § 31-4 bokstav b ga adgang til gjenåpning overfor tredjemann selv om saken for EMD var mellom A og staten. Både bestemmelsens formål og lovens forhistorie tilsa imidlertid at det må gjelde et vilkår om at gjenåpning er nødvendig for å reparere folkerettsbruddet for at bestemmelsen skal kunne gis anvendelse. Høyesterett kom til at A ved EMDs dom hadde fått full reparasjon for krenkelsen. Vilkåret for gjenåpning var derfor ikke oppfylt, og begjæringen ble forkastet. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen