Anke over lagmannsrettens beramming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02054-U, (sak nr. 2012/1739), straffesak, anke over beslutning

A (Silje Elisabeth Stenvaag)

Dommere: Skoghøy, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen