Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte å fremme en anke over en straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01199-U, (sak nr. 2013/1043), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Joakim Ronold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen