Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00920-A, (sak nr. 2012/38), sivil sak, anke over dom

A, B, C v/verge (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass.rgjeringsadvokat Tolle Stabell)

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Skoghøy, Falkanger, Gjølstad

Saken gjaldt avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag for tre av medlemmene i en familie på fire. UNE la til grunn at det ikke var noe til hinder for at det fjerde familiemedlemet, en mindreårig sønn, kunne bli med resten av familien tilbake til Sri Lanka. Det var derfor ikke en krenkelse av retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 å nekte de øvrige familiemedlemmer opphold i Norge.

Etter at saken var behandlet i lagmannsretten mistet sønnen sitt statsborgerskap i Sri Lanka. Det ble for Høyesterett gjort gjeldende at denne endringen i statsborgerforholdene måtte trekkes inn ved den rettslige prøvingen av UNEs vedtak.

Et flertall i Høyesterett var enig i dette. To dommere viste særlig til at Norges menneskerettslige forpliktelser tilsa at den rettslige prøvingen av vedtak om å nekte oppholdstillatelse på humanitært grunnlag måtte foretas i et nåtidsperspektiv. To andre dommere la til grunn at et slikt perspektiv måtte være det alminnelige utgangspunktet ved rettslig prøving av forvaltingsvedtak.

En dommer dissenterte. Han viste til at etter tradisjonen og Høyesteretts egen praksis skal den rettslige prøvingen av vedtak i utlendingssaker foretas med utgangspunkt i forholdene på vedtakstidspunktet. Eventuelle nye forhold må i første omgang vurderes av utlendingsmyndighetene med utgangspunkt i reglene om omgjøring.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen