Begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde

Høyesteretts kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02170-A, (sak nr. 2013/1196) straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef Guro Glærum Kleppe)

Dommere: Falkanger, Indreberg, Webster, Kallerud, Øie

Saken gjaldt en begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde, jf. straffeprosessloven § 125 tredje ledd.

I en artikkel på nettsiden til Dagbladet 9. november 2012 fremgikk det at NRK Brennpunkt hadde fått tilbud om å kjøpe politidokumenter knyttet til 22. juli-saken. Spesialenheten for politisaker besluttet å etterforske opplysningene, og redaksjonssjefen for Brennpunkt ble i den anledning avhørt. Hun forklarte at en person hadde tilbudt Brennpunkt politidokumenter fra 22. juli-saken mot 30 000 kroner. Vedkommende som hadde henvendt seg til redaksjonen, gjorde dette etter egne ord på vegne av en som var ansatt i politiet. Innholdet i dokumentene skal ha blitt referert. Tilbudet ble avslått. Redaksjonssjefen kjenner identiteten til personen som henvendte seg til Brennpunkt med tilbudet, men har nektet å fortelle Spesialenheten hvem det er eller hva dokumentene inneholdt.

I motsetning til tingretten tok lagmannsretten begjæringen til følge. Ankeutvalget besluttet at saken skulle behandles av fem dommere i avdeling.

Høyesterett uttalte at den samlete vurdering som § 125 tredje ledd gir anvisning på, måtte foretas i lys av EMK artikkel 10. Høyesterett kom på denne bakgrunn til at Spesialenheten ikke kunne gis medhold. Det ble fremhevet at saken reiste et vanskelig avveiningsspørsmål, der to viktige hensyn sto mot hverandre. Kildevernet står imidlertid meget sterkt, og praksis fra EMD viser at det skal mye til for å gjøre unntak. Det var ikke tilstrekkelig grunn til å fravike hovedregelen i denne saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen