Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til fremme av anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.08.2012 HR-2012-01627-U, (sak nr. 2011/841), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen