Krav om utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.10.2012, HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse,

A (advokat John Christian Elden) mot B (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Dommere: Tjomsland, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen