Saken gjaldt anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke over straffutmåling

Høyesteretts kjennelse, 22.12.2011, HR-2011-02396-A, (sak nr. 2011/1488), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Dommere: Øie, Arnesen, Endresen, Skoghøy, Gjølstad

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke over straffutmålingen, i forbindelse med fornyet behandling etter gjenåpning av straffesak.

Sakens forhistorie er nærmere beskrevet i avgjørelsene i Rt. 2010 side 1170, Rt. 2010 side 1489 og HR-2011-01981-U.

Gjenopptakelseskommisjonen traff 21. oktober 2010 avgjørelse om å gjenåpne Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 31. mai 2007, hvor As anke over Borgarting lagmannsretts delvise ankenektelse 26. februar 2007 ble forkastet. Gjenåpningen var begrunnet med at det var en feil at lagmannsretten hadde unnlatt å begrunne ankenektelsen. Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ankenektelse.

Etter ny behandling av As anke avsa Eidsivating lagmannsrett begrunnet beslutning og kjennelse hvor blant annet anke over straffutmålingen ble avvist. Anken for øvrig ble nektet fremmet. Lagmannsretten la til grunn at adgangen til å endre straffen var stengt fordi dommen hvor straffen ble endelig fastsatt – Borgarting lagmannsretts dom 15. juni 2007 – ikke var gjenåpnet.

Høyesterett kom til at dette bygget på feil lovtolkning, og lagmannsrettens kjennelse om å avvise anken over straffutmålingen ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen