Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Falkanger

Les avgørelsen i sin helhet

 

Til toppen