Grunnlovmessigheten av bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner

Høyesteretts dom 19. februar 2016, HR-2016-00389-A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom

Carl-Ivar Hagen (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Dommere: Bergsjø, Ringnes, Falch, Arntzen, Kallerud

En pensjonert stortingsrepresentant fikk ikke medhold i at bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner er i strid med forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i Grunnloven § 97 eller med eiendomsvernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1 (P1-1).

Stortingspensjonene tilsvarte inntil 1. januar 2011 66 prosent "av den årlige godtgjørelse som til enhver tid er fastsatt for stortingsrepresentanter". Etter pensjonsreformen reguleres nå pensjonsgrunnlaget i stedet "i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent". Endringen i reguleringsmekanismen er gjort gjeldende også for pensjoner som allerede løp på ikrafttredelsestidspunktet.

Høyesterett la i sin vurdering blant annet vekt på at endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep, og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret. De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt.

Saken inneholder drøftelser av grunnlovsnormen og avveiningskriteriene etter Grunnloven § 97.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen