Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes)

Dommere: Matheson, Indreberg, Falch, Ringnes, Skoghøy

En kvinne ble på grunn av psykisk sykdom under dissens 3-2 fratatt sin rettslige handleevne i alle økonomiske forhold. 

Høyesterett la samlet til grunn at hverken Grunnloven, EMK eller Norges forpliktelser etter FN‑konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er til hinder for å frata vergemålstrengende deres rettslige handleevne. Evnen til å stifte gjeld kan også fratas, selv om tap av rettslig handleevne begrenses til bestemte eiendeler. 

Et flertall på tre dommere kom i den konkrete saken til at vilkårene var oppfylt for å frata råderetten fullt ut. Det kunne ved vurderingen av fare for vesentlig forringelse av formue mv. ikke skilles mellom midler som var nødvendige til livsopphold og andre midler. Et mindretall på to dommere mente under henvisning til det konvensjonsbestemte minste middels prinsipp at man kunne foreta en ulik vurdering i relasjon til ulike eiendeler, og at vilkårene ikke var oppfylt for å frata kvinnen den rettslige handleevnen fullt ut. 

Avgjørelsen avklarer Norges folkerettslige forpliktelser ved avgjørelser om fratakelse av rettslig handleevne. Den avklarer også det nærmere innholdet av vergemålsloven § 22.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen