Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A

2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og
2015/2155, sivil sak, anke over dom,
Stjernøy reinbeitedistrikt
Per Mikkelsen Bals
Per Mikkelsen Buljo
Aslak Henrik Henriksen Buljo
Anders Mikkelsen Buljo
Mikkel Klemetsen Gaino
Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner)

mot

Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

2015/2369, sivil sak, anke over kjennelse og
2015/2153, sivil sak, anke over dom,
Johan Johansen Sara
Jørgen Johansen Sara
Per Olav Johansen Sara
Mikkel Johansen Sara
Anne Britt Sara
Johan Mathis Johansen Sara
Klemet Johansen Sara (advokat Andreas Larsen og advokat Anja Jonassen)

mot

Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

Dommere: Arntzen, Indreberg, Bergsjø, Bergh, Stabel

Reindriftsamer, som hadde benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite i en årrekke, fikk ikke medhold i at de var eiere av deler av øya. Staten hadde utøvd eierråderett over Stjernøya siden 1700-tallet, og de fastboende hadde også benyttet øyas utmarksressurser. Reindriftssamenes bruk av Stjernøya hadde på denne bakgrunn ikke vært tilstrekkelig omfattende og dominerende til å gi dem krav på eiendomsrett gjennom alders tids bruk. Det kunne heller ikke legges til grunn at reindriftssamene hadde vært de opprinnelige besitterne av øya. De hadde da ikke ervervet eiendomsrett etter prinsippene om okkupasjon av eierløst land. 

Saken om Stjernøya er den første som er behandlet av Utmarksdomstolen for Finnmark, og dommen inneholder prinsipielle avklaringer av utmarksdomstolens kompetanse og rettslige utgangspunkter for spørsmålet om samenes rettighetserverv.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen