Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Bårdsen, Bull, Arntzen, Kallerud, Tønder

Høyesterett slår i kjennelsen fast at forbudet mot beslag i straffeprosessloven § 204, jf. § 119 også gjelder dokumenter/informasjon som politiet selv forutsettes å ha tilgang til eller som advokaten har formidlet videre til annen offentlig myndighet.

Avgjørelsen har betydning for innholdet i, og rekkevidden av, bevis- og beslagsforbudet for blant annet advokatarkiver, spesielt der det er snakk om å gjennomgå en stor mengde sikret elektronisk materiale hos en advokat. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen