Fritak - inhabilitet

Fritak

  • Utelukkelse pga. stilling
    Du kan ikke være meddommer dersom du har en politisk stilling som statsråd, statsrådens personlig sekretær eller politisk rådgiver, statssekretær, ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Du kan heller ikke arbeide som praktiserende advokat.
  • Språkkunnskaper
    Du må ha gode kunnskaper i norsk. Rettsspråket er norsk.
  • Andre fritaksgrunnerfor disse vises det til denne side.

 

Kan du være inhabil i saken?

Du kan ikke gjøre tjeneste som meddommer eller skjønnsmedlem hvis du er inhabil. Du kan være inhabil hvis du for eksempel

  • er i slekt med eller har nær tilknytning til noen av de personene som er involvert i saken, som partene, advokatene, fornærmede i en straffesak eller andre vitner i saken
  • på noen måte har interesse i eller tilknytning til saken
  • har uttalt deg om rettssaken, for eksempel i sosiale medier

Dersom du lurer på om du kan være inhabil i saken, må du straks kontakte retten om dette.

 

Til toppen