Hytteeiere i Sverige vant sak mot Staten

Vilkår for unntak fra innreisekarantene er ugyldig, mener Oslo tingrett.

Hytteeierne som saksøkte Staten, krevde at covid-19-forskriften § 6a bokstav b ble kjent ugyldig. Etter denne bestemmelsen kan personer med fritidseiendom i Sverige og Finland kun få unntak fra innreisekarantene om de reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett 27. – 28. januar. I dommen, som ble avsagt i dag, skriver retten at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Retten påpeker at det ikke har vært mulig å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i vurderingene sine. Derfor har retten – under sterk tvil – kommet til at vilkårene i forskriften må kjennes ugyldige.

Ikke umiddelbart fritak fra innreisekarantene 

Retten gir ikke hytteeierne et ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen viser i dommen til at dette må vurderes av forvaltningen, og sees i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen. Hytteeierne har derfor ikke fått medhold i sitt krav om en midlertidig avgjørelse (forføyning) for at vilkårene for karanteneplikten kjennes ugyldig straks.

Dagens forskriftsbestemmelse gjelder derfor i utgangspunktet frem til saken er rettskraftig avgjort. Ankefristen for denne dommen er 5. mars. Staten kan også vedta nye forskriftsbestemmelser som hytteeierne vil være bundet av. Hvis dommen ikke ankes, og det heller ikke gjøres forskriftsendringer, er det fra 6. mars ikke lenger et vilkår for karantenefritak at hytteeierne reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter. 


Les dommen i sin helhet her.

 

Til toppen