Ledig korttidskonstitusjon som tingrettsdommer

I Oslo tingrett er det nå ledig konstitusjon som tingrettsdommer for perioden 25.08.2021 til 24.11.2021.

Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 125 dommere og dommerfullmektiger, og ca. 170 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus.

26. april 2021 ble Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slått sammen til Oslo tingrett. Den sammenslåtte domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 9 rettsavdelinger, flere saksbehandlerseksjoner, en straffesaksavdeling og en administrasjonsavdeling.

  • Rettsavdeling 1-7 behandler hvert år omtrent 2000 tvistesaker og 10 000 straffesaker.
  • Rettsavdeling 8 og 9 behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsbo- og felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse m.m. (dvs. de sakene som tidligere ble behandlet av Oslo byfogdembete).

Denne konstitusjonen er (i utgangspunktet) lagt til rettsavdeling 1-7.

Vi legger stor vekt på kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Vår organisasjon er også kjennetegnet av et solid juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø!

Du som blir ansatt, kan regne med å få et bredt spekter av oppgaver og interessant juridisk praksis.

Stillingen lønnes for tiden med brutto kr. 1.205.000,- per år. Fra dette trekkes ordinært pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres, blir det krevd uttømmende politiattest.

Siden du vil gå direkte inn i en portefølje, vil erfaring som dommerfullmektig og/eller dommer bli vektlagt.


Kontaktinformasjon

Du kan henvende deg til sorenskriver Yngve Svendsen (tlf. 22 03 52 10) for nærmere opplysninger om stillingen.

Søknad sendes til på e-post til oslo.tingrett_hr@domstol.no .Vi ber deg vedlegge CV, bekreftede attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 12.06.2021.

Til toppen