Oslo tingrett og Oslo byfogdembete blir én tingrett fra 26. april 2021

Med denne sammenslåingen får hovedstaden for første gang en fullfaglig domstol i førsteinstans, med et større og bredere fagmiljø enn før.

Det er to velfungerende domstoler som nå slås sammen i Oslo. Begge holder høy kvalitet, har en effektiv og god saksavvikling og høyt kvalifiserte medarbeidere.

- Vårt mål er at kvaliteten innenfor samtlige saksområder skal være minst like høy som før. Saksbehandlingstiden skal være minst like lav som før, og servicen overfor brukerne skal videreføres på samme gode måte som før, sier sorenskriver for den nye fullfaglige tingretten, Yngve Svendsen, som ble utnevnt i statsråd forrige fredag.

Den nye domstolens navn blir Oslo tingrett, og den skal fortsatt holde til i Oslo tinghus.

Ivaretar spesialkompetansen

Tingrettens nye organisasjon gjenspeiler organiseringen av de to tidligere domstolene fram til i dag:

  • De sju rettsavdelingene fra tidligere Oslo tingrett videreføres. Det samme gjør tingrettens moderate spesialisering innenfor flere rettsområder, som store kommersielle saker, entreprisesaker og immaterialrettssaker.
  • Byfogdembetets to rettavdelinger videreføres som to rettsavdelinger i den sammenslåtte domstolen, med samme organisering og bemanning som tidligere. Avdelingene skal være spesialavdelinger som behandler konkurs, rekonstruksjon, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, notarial og midlertidig sikring.

Da Stortinget vedtok domstolsreformen ved årsskiftet, ble det understreket at den nye domstolen må organiseres på en måte som «ivaretar den høye kvaliteten og det spesialistpreget som kjennetegner dagens byfogdembete.»

- Det har vi tatt på største alvor. Å videreføre byfogdembetes spesialkompetanse - både nå og fremover - er viktig for å ivareta brukernes, samfunnets og andre domstolers behov, sier Yngve Svendsen.

Til toppen