Dette er sakene våre

Oslo tingrett ble slått sammen med Oslo byfogdembete 26. april 2021, og er dermed en fullfaglig tingrett på linje med andre tingretter i landet. Domstolen er Norges største, og behandler en stor andel av sakene på landsbasis.   

Domstolens saksfelt kan deles inn slik:

Du kan lese mer om de enkelte saksfeltene på nettstedet Norges domstoler

Straffesaker

Hvert år behandler Oslo tingrett omkring 4-5000 straffesaker som ender med en dom. Dette er enten meddomsrettssaker eller tilståelsessaker.

  • Meddomsrettssaker behandles av én fagdommer og to meddommere. Sakene varierer i størrelse, og kan vare fra én dag og opptil flere måneder.

  • Tilståelsessaker behandles normalt i løpet av en dag, og tar ofte bare et par timer. Her må siktede avlegge en uforbeholden tilståelse, og det er vanligvis ikke vitner.  

Tingretten behandler årlig flere tusen andre saker som også hører inn under straffeprosessen: ulike etterforskningsskritt (ransaking, pågripelse, telefonavlytting mv), forsvareroppnevninger, varetektsfengsling, besøksforbud og førerkortbeslag. Slike saker behandles av én tingrettsdommer, uten medvirkning fra meddommere.

Les mer:
Om straffesaker (Nettstedet Norges domstoler)
Statistikk (Oslo tingretts årsmelding for 2020)


Sivile saker

Tvistesaker

Når to (eller flere) parter er uenige om noe, kan domstolen bidra til å løse konflikten. Årlig behandler tingretten omkring 2000 saker etter allmennprosessen og 200-300 saker etter småkravprosessen. En tredje prosessform er gruppesøksmål, med et begrenset antall saker årlig.

En stor andel blir forlikt, blant annet gjennom rettsmekling. Å løse en konflikt gjennom rettsmekling, er som regel raskere og rimeligere for partene.

Oslo tingrett er verneting for enkelte sakstyper (for eksempel patentsaker) og for den norske stat, som betyr at saker mot Staten reises her.

Det nasjonale ansvaret for barnebortføringssaker er sentralisert og lagt til Oslo tingrett. Sakene handler om barn som er blitt bortført fra utlandet til Norge, fra et land som omfattes av Haag-konvensjonen.

Tvistesaker omfatter også en god del midlertidige avgjørelser. Midlertidig sikring er en mulighet til å få sikret et krav inntil en tvist mellom parter blir løst ved avtale eller ordinær domstolsbehandling. Begjæring om midlertidig sikring omfatter sakstypene arrest (for pengekrav) og midlertidig forføyning (for krav på annet enn penger). Disse sakene skal som regel behandles raskt, og en god del saker avgjøres samme dag.

Andre sivile saker

Konkurs

Domstolen kan åpne konkurs når en person eller et selskap ikke kan gjøre opp for seg over tid. Både privatpersoner, aksjeselskaper og andre foretak kan gå konkurs. Arbeidstakere kan begjære arbeidsgiver konkurs, og selskaper kan begjære seg selv konkurs (såkalt oppbud). De fleste konkursbegjæringer kommer fra statlige kreditorer (Skatteetaten mfl.).  

Rekonstruksjon

I mai 2020 kom en ny midlertidig rekonstruksjonslov, for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av covid-19. Formålet er at selskaper som er levedyktige på sikt, skal unngå konkurs. Det første året ble det fremmet et titalls begjæringer om rekonstruksjon til Oslo byfogdembete (Oslo tingrett fra 26.4.21), og blant dem var flyselskapet Norwegian.  

Gjeldsordning

Den som har alvorlige gjeldsproblemer og er ute av stand til å betale gjelden sin, kan søke om gjeldsordning for å få kontroll over egen økonomi. I utgangspunktet avgjør namsfogden om det skal åpnes gjeldsforhandling. Ved tvil sendes saken til Oslo tingrett, som da avgjør om det skal åpnes gjeldsforhandling. Tingretten behandler også saker om tvungen gjeldsordning, og endring eller opphevelse av gjeldsordning. 

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du begjære tvangsfullbyrdelse av kravet etter tvangsfullbyrdelsesloven . De vanligste sakstypene er:

  • tvangssalg
  • fravikelse (utkastelse)
  • utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag
  • klager over namsmannens avgjørelse
  • stenging av strøm

Domstolen behandler rundt 2000 saker om tvangssalg i året. I en av tre saker blir det besluttet å gjennomføre tvangssalg, men bare rundt 5 prosent ender med faktisk tvangssalg. 

Arv og skifte

Arv og skifte er et saksfelt der domstolen har utstrakt publikumskontakt. De aller fleste står for skiftet selv (privat skifte), og kommer fram til minnelige løsninger. Kun et fåtall går til offentlig skifte, og enda færre ender med en rettslig tvist. 

Også konflikter i forbindelse med felleseieskifte etter samlivsbrudd kan bringes inn for domstolen. Også her blir de fleste løst underveis, men i noen saker avgjøres tvisten gjennom et offentlig skifte.

Les mer:
Om sivile saker (nettstedet Norges domstoler)
Statistikk (Oslo tingretts årsmelding for 2020)
Statistikk (Oslo byfogdembetes årsmelding for 2020) 

Forvaltningsoppgaver

Oslo tingrett er Notarius publicus i Oslo, og gir forskjellige typer notarialbekreftelser. Vanligvis utfører domstolen over 20 000 notarialbekreftelser årlig.

Registrering av dødsfall er en annen forvaltningsoppgave med stort volum.

Les mer:

Om notarialbekreftelser (nettstedet Norges domstoler)
Statistikk (Oslo byfogdembetes årsmelding for 2020) 

 

 

.

Til toppen