Om Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Ringerike, Asker og Bærum tingrett er en førsteinstansdomstol med tinghus i Hønefoss og Sandvika.

Domstolen ble opprettet 26. april 2021 etter en sammenslåing av Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett. Rettskretsen består av Asker, Bærum, Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommune.

Domstolens dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolleder: Kristin Jahre Ramm

Hvordan komme i kontakt med Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Telefonnummer: 67 57 65 00

E-post: ringerike.asker.og.baerum.tingrett@domstol.no

Postadresse: Postboks 578, 1302 Sandvika

Domstolen har rettssteder i Hønefoss og Sandvika. Sakene skal i utgangspunktet behandles ved det rettsstedet der de hører hjemme geografisk. Ved alle saksanlegg (stevning, tilsvar, påtegning, begjæring m.v.) bør det opplyses hvilket rettssted saken "hører til".

Aktørportalen benyttes for alle saker der det er mulig. "Papirbaserte" saker sendes til postboksadressen nevnt over, mens saker som etter tildligere praksis har blitt sendt inn pr e-post fortsatt kan sendes inn på denne måten.

Meddommere

Meddommere som tidligere gjorde tjeneste for Asker og Bærum tingrett, skal møte i tinghuset i Sandvika.

Meddommere som tidligere gjorde tjeneste for Ringerike tingrett, skal møte i tinghuset i Hønefoss. Det samme gjelder meddommere fra Lunner kommune, som tidligere har gjort tjeneste for Gjøvik tingrett.

Til toppen