Straffesak

I en straffesak er domstolens oppgave å ta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle utmåle straff. Disse sidene viser hvordan forskjellige typer straffesaker behandles og hvilke straffereaksjoner som gis.

Det er bare domstolene som kan idømme straff og ingen kan dømmes uten at det de har gjort er straffbart ifølge loven. Alle straffesaker starter i tingretten (unntatt Konfliktrådene for mindre alvorlige saker). 

Til toppen