Tvangsfullbyrdelse

Klubbe slås i bordet ved lovbok
Domstolen må godkjenne tvangsfullbyrdelse av et krav.

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du etter reglene  i tvangsfullbyrdelsesloven (lovdata.no) be om tvangsfullbyrdelse av kravet.

Hvilke saker etter tvangsfullbyrdelsesloven behandler tingretten?

Tingrettens vanligste sakstyper etter tvangsfullbyrdelsesloven er:

 •  tvangssalg

 •  fravikelse (utkastelse)

 •  utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag

 •  klager over namsmannens avgjørelse

 •  stenging av strøm

Hva må til for å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse må du ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag. Loven skiller mellom alminnelige tvangsgrunnlag og særlige tvangsgrunnlag (lovdata.no).

 • Alminnelige tvangsgrunnlag: dom eller kjennelse
 • Særlige tvangsgrunnlag: for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav

Hvis grunnlaget er et særlig tvangsgrunnlag, må du som hovedregel sende et varsel til motparten for å gjøre tvangsgrunnlaget tvangskraftig. For alminnelige tvangsgrunnlag, som er under ett år gammelt, er det ikke nødvendig med varsel.

Hva skal begjæringen om tvangsfullbyrdelse inneholde?

Begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes retten i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde:

 • fullstendig navn og adresse på både saksøker og saksøkte

 • saksøkers foretaksnummer eller fødselsdato og telefonnummer

 • saksøktes foretaksnummer eller fødselsdato

 • beskrivelse av tvangsgrunnlaget

 • oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav

Du må huske å legge ved kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel. Det kan være nødvendig å legge ved annen dokumentasjon, avhengig av sakstype.

Hva koster det å begjære tvangsfullbyrdelse?

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse, må du betale gebyr. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og etter hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves. Gebyret innkreves etter saken er avgjort. Se rettsgebyr for full oversikt.

Anke

Domstolens avgjørelser kan ankes. Er du uenig i avgjørelsen kan du anke saken til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen