Ledige stillinger

Ledige stillinger kunngjøres i tillegg på hjemmesiden til Norges domstoler https://www.domstol.no/om-domstolene/ledige-stillinger-og-embeter/

Dommerfullmektig fra 1 september 2021 - rettssted Halden. 

Ledig stilling som dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett, rettssted Halden. Stillingen er publisert på Jobbnorge ID 207807.   Søknadsfrist 5. juli 2021. 

Ledig verv som fast bistandsadvokat - rettssted Sarpsborg

Fast bistandsadvokat
Det er ledig verv som fast bistandsadvokat ved Søndre Østfold tingrett og Borgarting
lagmannsrett fra 18. august 2021. Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen, men gjelder
fortrinnsvis oppdrag knyttet til rettsstedet i Sarpsborg. Vervet omfatter oppdrag for begge
rettsinstanser.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for bistandsadvokater
i Søndre Østfold tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast bistandsadvokat skjer på åremål for seks år med adgang til
gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner
tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Øvre
aldersgrense for faste bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det
legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen.

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til sorenskriver Ragnhild Borgerud, telefon 69 79
77 00.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til tsospost@domstol.no.

Søknadsfrist er 30. juni 2021.

 

Til toppen