Opptak i retten

Prøveprosjekt med opptak i retten (OiR)

Domstolsadministrasjonen (DA) har siden høsten 2016 hatt et prøveprosjekt med opptak i retten i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Med virkning fra juni 2019 er prosjektet utvidet til Sandnes tinghus i Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Bakgrunnen for utvidelsen er å få et større og bredere erfaringsgrunnlag, både med opptak og ikke minst gjenbruk av opptak i retten.

Formålet med opptak er å dokumentere forklaringer som avgis for tingretten. Lyd- og bildeopptak er egnet til å gi en bortimot fullverdig gjengivelse av en forklaring, og kan ved ankebehandling spilles av og tre i stedet for ny direkte forklaring for lagmannsretten

For Sandnes tinghus innebærer deltakelse i prosjektet at det er installert utstyr for lyd- og bildeopptak i rettssal 1-4. Når nødvendig utstyr er tilgjengelig skal det etter straffeprosessloven § 23 og tvisteloven § 13-7 gjøres opptak under hovedforhandling, både i sivile og straffesaker, av forklaringer fra parter, vitner og sakkyndige. For øvrig kan retten også beslutte at det skal foretas opptak av andre deler av forhandlingene og under andre rettsmøter.    

Ytterligere informasjon finner du her:

Informasjon til de profesjonelle aktørene i ankesaker

Informasjonsskriv til aktørene

Rutine for utlån av eller innsyn i opptak i retten

 

 

Til toppen