Tolker

Tolke i retten
Stadig flere saker som går for norske domstoler, har en eller flere minoritetsspråklige aktører. Dette kan for eksempel være tiltalte i en straffesak, vitner eller sakkyndige. For å få god og riktig saksbehandling i retten, må man bruke tolker der dette er nødvendig. Tolkene skal oppnevnes av retten. I straffesaker og sivile saker med fri sakførsel dekkes utgiftene av det offentlige. I andre sivile saker dekkes utgifter til tolk når retten i medhold av domstolloven § 135 har funnet det nødvendig med bruk av tolk fordi en eller flere av partene ikke kan norsk, såfremt parten er norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bopel i Norge. På samme måte når retten har funnet det nødvendig med bruk av tolk fordi ett eller flere av vitnene eller sakkyndige ikke kan norsk, eller fordi en eller flere av partene ikke kan norsk og er utenlandsk statsborger uten fast bopel i Norge, dekkes utgiftene til tolk av det offentlige når retten finner det rimelig.

Tolking i retten kan gjennomføres på flere måter. For eksempel kan tolkene sitte i et eget tolkerom og oversette løpende det som blir sagt i retten. Dersom tiltalte i en straffesak ikke forstår norsk, vil han da høre på tolkens oversettelse ved hjelp av høretelefoner (simultantolking). En annen mulighet er at tolken står ved siden av for eksempel vitnet som forklarer seg. Dersom vitnet ikke snakker norsk, snakker vedkommende da på tolkespråket før tolken etterpå oversetter setningen til norsk (konsekutiv tolking).

Domstoladministrasjonen (DA) samarbeider med Integrerings- og mangfolds­direktoratet (IMDi) om kvalitetssikring av tolkingen. Domstolene for testing av tolker. Dette organiseres av IMDi i forbindelse med opptaksprøver til tolkeutdanning og kurs i tolkens ansvarsområde.

Det med ujevne mellomrom på ulike steder i landet. Les mer på Tolkeportalen om når det holdes kurs i nærheten av der du bor.

Ønsker du å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med IMDi for påmelding til kurset. For informasjon om nødvendige kvalifikasjoner for å bli registrert i Nasjonalt tolkeregister, vises til tolkeportalen www.tolkeportalen.no eller IMDi.

Vi oppfordrer alle som ønsker å tolke i retten å søke utdanningstilbudene på dette feltet. Husk at tolker med tolkefaglig utdanning prioriteres høyere for oppdrag enn tolker uten slik utdanning.

Til toppen