Vitne i retten

Hvorfor skal du være vitne?

Domstolene treffer avgjørelser på bakgrunn av det som kommer fram i retten. Du blir innkalt til å vitne fordi du formodes å ha kjennskap til noe som kan være viktig og derfor ha stor betydning for retten. Ved å vitne kan du bidra til at domstolen treffer en riktig avgjørelse. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

Du er innkalt til å være vitne enten fordi en av partene i saken ønsket det, eller fordi retten selv har funnet det nødvendig.

Du har plikt til å møte frem
Først og fremst er det viktig at du møter frem slik innkallingen viser. Du har plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise. Er reiseveien mer enn 800 km med rutegående transport eller 125 km på annen måte kan retten frita for møteplikt. Det samme gjelder for en tilsvarende strekning, dels på den ene, dels på den annen måte. Slikt fritak kan gis dersom fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med din betydning for sakens opplysning. Dersom du tror slikt fritak kan være aktuelt for din del må du straks ta kontakt med retten. Du kan ikke la være å møte uten at du har fått klar beskjed fra retten om at du er fritatt.

Retten kan bestemme at du skal avhøres over telefon eller digitalt via videolink i stedet for i domstolen. Dersom du skal møte digitalt via videolink vil du få tilsendt oppkoblingsinformasjon for dette 1-2 dager før du skal vitne. Det er viktig å teste den digitale tilgangen før du skal vitne. 
Kontakt retten om du har spørsmål angående å delta i rettsmøtet per videokonferanse.

Du har plikt til å møte selv om det er forhold som gjør at du vil bli fritatt for vitneplikten. Du kan risikere erstatningsansvar for ekstra omkostninger dersom du ikke møter. Retten kan også be politiet om å hente deg.

Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du underrette rettens kontor med en gang. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten. Det er domstolen som avgjør om sykdommen utgjør et lovlig forfall. Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar. Innkallingen gjelder inntil du eventuelt har fått beskjed fra retten om at du er blitt fritatt for å møte. Du må forklare deg på ny i retten selv om tidligere har avgitt forklaring i saken, for eksempel til partenes advokat eller politiet.

Er du i arbeid bør du straks opplyse din arbeidsgiver om innkallingen, slik at han eller hun i god tid får varsel om ditt fravær. Hvis klokkeslettet du er innkalt til passer dårlig, vil det ofte være mulig å få dette forskjøvet noe, men det må du alltid kontakte rettens kontor om snarest mulig. Dersom du har mottatt vitnestevning fra politiet eller advokat, kan eventuelt vedkommende kontaktes.

Slik skjer det
Når du møter frem ved rettslokalet, vil du som regel bli henvist til et venterom. Før vitnene slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene (fra aktor i straffesaker) om hva saken gjelder og hva man er uenige om. Deretter skal partene, eventuelt tiltalte, gi sin forklaring. Dette får vitnene ikke høre på fordi de skal avgi sin forklaring uten å være påvirket av det som er sagt tidligere.

Disse redegjørelsene og forklaringene kan ta en del tid som det ikke er lett å beregne på forhånd. Derfor hender det at vitnene må vente en stund, men man prøver å innkalle vitnene slik at det blir minst mulig venting. Hvis det er spesielle forhold som gjør det vanskelig å vente, må du ta dette opp med retten eller advokatene, helst på forhånd.

Forsikring og forklaring
Når du blir innkalt inn i selve rettssalen, blir du først spurt om navn, fødselsdato, bopel og yrke. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med tiltalte, fornærmede eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du opplyse om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskapsforhold eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Du blir så bedt om å forklare i sammenheng det du vet om saken. Dersom du ikke helt skjønner hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det blir stilt spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel advokatene og deretter dommeren stille deg spørsmål. Du må også opplyse om forhold du har kunnskap om og som du skjønner har betydning for saken selv om du ikke blir spurt direkte for disse. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra om det. Du kan bruke skriftlige opptegnelser om tall eller annet til støtte for hukommelsen, men selve forklaringen skal være muntlig.

Falsk forklaring er straffbart. Overtredelse kan medføre fengsel i inntil fem år.

Reisegodtgjørelse m.m.
I straffesaker har du krav på skyss- og diettgodtgjørelse, eventuelt med nattillegg, etter satsene i Statens reiseregulativ. Godtgjøring for bruk av egen bil godtas bare i den utstrekning det er rimeligst for det offentlige, med mindre særlige grunner tilsier at du må bruke egen bil. De gjeldende satser for reise og opphold samt skjema for reiseregning vil du kunne få ved henvendelse til retten. Krav i forbindelse med reisen må du gi til rettens kontor etter oppmøte eller sendes snarest og senest innen en måned etter at reisen er avsluttet. I sivile saker avtales dette med den part som innkallet deg.

Dersom du har flere spørsmål
Her har vi bare gitt opplysninger om enkelte hovedregler som vil være aktuelle for de fleste som innkalles som vitner. Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med den part i saken som har ønsket deg som vitne, eller med dennes advokat. Du kan også ta kontakt direkte med retten. I forbindelse med straffesaker kan du få hjelp og råd både hos politiet og lensmannen.

Vitnestøtte
For noen kan det å bli innkalt som vitne i en rettssak, skape uro og usikkerhet. Man kan være urolig for hva som forventes, hva man skal si og hva som ellers vil skje.

Mange domstoler har etablert en ordning med vitnestøtter. Hensikten med vitnestøtte er at den som skal vitne, skal kjenne seg trygg i retten. En vitnestøtte er en frivillig person som hjelper vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaken. Vitnestøtten kan være en samtalepartner før rettssaken - og/eller etterpå. Vitnestøtter har gjennomgått grundig opplæring og har taushetsplikt.

Les mer om ordningen på www.domstol.no/

Informasjonsark om å vitne i retten:

Informasjonsside på engelsk: Being a witness in court.

For nynorsk, samisk eller engelsk bruk språkvalgene øverst på siden. 

Til toppen