Gjeldsordningssaker

Privatpersoner som er varig ute av stand til å betale gjelden sin, kan søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Lovens formål er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning kan gå ut på

  • utsettelse med betaling av gjeld
  • at det gis avkall på renter og omkostninger
  • at gjelden skal falle bort etter utløpet av gjeldsordningsperioden eller
  • en kombinasjon av det ovenstående.

 

Gjeldsordningsperioden er normalt fem år.

Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen. Namsmannen i Skien og Porsgrunn har Skien. Namsmannen gir veiledning om gjeldsordningsloven og om utfyllingen av søknadsskjemaet. (Link)

Namsmannen kan avslå en søknad om gjeldsordning. I tilfeller hvor det er åpenbart at vilkårene for gjeldsforhandlinger foreligger, kan namsmannen beslutte at det skal åpnes gjeldsforhandlinger. Ellers sender namsmannen saken til tingretten når den er tilstrekkelig opplyst og forberedt. Tingretten avgjør deretter om det skal åpnes gjeldsforhandling. Åpnes det gjeldsforhandling, innebærer det at skyldneren får betalingsutsettelse overfor de fleste fordringshaverne i en periode på fire måneder fra åpningen.

Kommer ikke skyldneren og fordringshaverne frem til en frivillig gjeldsordning, kan skyldneren begjære tvungen gjeldsordning. Begjæring om dette fremsettes for namsmannen og avgjøres av tingretten. Hvis begjæringen ikke straks forkastes av retten, skal skyldneren og fordringshaverne innkalles til muntlig forhandling i tingretten om forslaget. Retten avgjør deretter om skyldnerens forslag til tvungen gjeldsordning skal stadfestes.

Hvis det inntrer endrede omstendigheter under gjeldsordningsperioden, kan en gjeldsordning i visse tilfeller endres.

 

Til toppen