Midlertidig sikring

Arrest og midlertidig forføyning

Arrest

For å sikre et krav som ikke har tvangsgrunnlag, for eksempel dom, kan det begjæres arrest. Dette kan gjøres i tilfeller hvor skyldnerens opptreden gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort eller må skje utenfor landet. Begjæringen settes frem for tingretten. Arrest kan bare besluttes dersom det blir ført bevis som sannsynliggjør kravet og de forhold som for øvrig er av betydning.

Arrest innebærer at skyldneren mister retten til å disponere de gjenstandene det tas arrest i til skade for saksøkeren. Beslutningen treffes av tingretten og gjennomføres av namsmannen.

Midlertidig forføyning
Dette kan begjæres dersom noen har et krav som går ut på annet enn betaling av penger og forholdene gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet. Dette vil være fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. Det samme gjelder når det finnes nødvendig å få en foreløpig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe eller for å hindre voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for. Begjæringen settes frem for tingretten.

 

Til toppen