Foreldretvist

Foreldre som er uenige om:

  • foreldreansvar
  • hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • samvær

kan gå til retten for å få hjelp til å løse tvisten.

 

Saken starter med at den ene forelderen inngir stevning.

Den av foreldrene som skal svare på en stevning kan gjøre dette ved å fylle ut skjema for tilsvar. Veiledning til utfyllingen finner du bakerst i hvert av skjemaene. Mange ønsker å benytte advokat når de går i retten. Advokaten har plikt til å undersøke om du har rett på fri rettshjelp.

Før man kan reise sak for tingretten, må foreldrene ha gjennomført mekling. Alle familievernkontor tilbyr mekling. Også enkelte prester, advokater, psykologer eller fagpersoner ansatt i offentlig helse- og sosialinstans eller PPT kan være godkjente meklere. Du kan henvende deg til fylkesmannen for å få opplyst hvor nærmeste mekler finnes.

Alle saker etter barneloven starter med et saksforberedende rettsmøte. Telemark tingrett behandler sakene etter konflikt og forsoningsmodellen hvor dommeren som regel sammen med en psykolog oppnevnt av retten forsøker å få partene til å bli enige om en løsning som er best for barnet. Trondheim tingrett har laget en informasjonsfilm hvor man følger en tenkt sak. Filmen er lagt ut på youtube, og kan sees nederst på denne siden.

I informasjonsfilmen blir foreldrene enige om en avtale. Hvis foreldrene ikke blir enige, må tvisten løses ved dom. Dommeren skal alltid velge den løsningen som er til det beste for barnet.

Er barnet over 7 år har barnet rett til å uttale seg.

Bestemmelser om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast er gitt i barneloven kapittel 5, og samværsrett m.m i kapittel 6.Til toppen