Offentlig skifte mellom ektefeller

Offentlig skifte mellom ektefeller

Ektefeller, eller registrerte partnere har vanligvis formue som skal deles dersom ikke annet er særskilt avtalt. Dette kan være ved ektepakt, som enten er inngått før eller under ekteskapet, eller gave/arv er særeie fordi det er spesielt bestemt av giver. Ved ekteskapets opphør skal det derfor normalt foretas en bodeling av de to formuer, dvs. det som har tilhørt hver av ektefellene. Hovedregelen er at hver av ektefellene først kan trekke fra midler til å dekke den gjeld som hver av dem måtte ha, og deretter skal den annen ektefelle ha halvdelen av den enes ektefelles formue og vice versa for den andre ektefelle. Tidspunktet for beregning av aktiva og passiva regnes fra det såkalte skjæringstidspunktet, vanligvis det tidspunkt da ektefellene flyttet fra hverandre.

Hver av ektefellene kan bringe boet inn for retten ved å kreve offentlig skifte. Nedre Telemark tingrett vil imidlertid sjelden åpne offentlig skifte før det er avholdt et forberedende rettsmøte.

Et slikt rettsmøte koster 2R å gjennomføre, og gebyret må innbetales på forskudd av begjærende part, jf rettsgebyrloven § 16 nr. 3. Til det møtet kommer partene og deres advokater. Svært ofte klarer de tidligere ektefellene da å komme frem til enighet om tvistepunktene, eller man klarer å avklare noe, og i alle fall klargjøre hva man videre er uenig om. Rettslige tvister avgjør eventuelt retten da etter at det er åpnet offentlig skifte i boet. Når offentlig skifte er åpnet, vil tingretten oppnevne en bostyrer som forestår bobehandlingen.

Når man begjærer offentlig skifte i separasjons/skilsmissebo, må den som begjærer skiftet være klar over at retten trenger følgende opplysninger: 

Navn, adresse, fødselsdato, helst fødselsnummer, for begge av ektefellene. Tidligere felles bopel. Opplysninger om avtaler, ektepakter og annet. Det må foreligge formue(r) som skal deles. Best mulig oversikt over hver av ektefellenes aktiva og passiva pr. skjæringstidspunkt. Kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år er hensiktsmessig.

Kopi av separasjon/skilsmissebevilling fra Fylkesmannen.

Den som krever offentlig skifte må stille sikkerhet for omkostningene før offentlig skifte blir åpnet. Det er retten som fastsetter sikkerhetens størrelse, og Telemark tingrett krever kr. 40.000,- i sikkerhetsstillelse før offentlig skifte kan åpnes. (skifteloven § 86 første ledd)

Hvem er arvinger?
Du er arving hvis du er tilgodesett i avdødes testamente, eller hvis arveloven bestemmer det. Har ikke avdøde skrevet testamente, følger det altså av arveloven hvem som er arvinger. Arveloven har også bestemmelser om livsarvingers (barn og barnebarns) krav på arv.

Etter arveloven er for eksempel ikke samboere arvinger, uansett hvor lenge de har bodd sammen. Derimot er registrerte partnere likestilt med ektefeller. 

For ytterligere informasjon, kontakt Telemark tingrett 35 69 20 00.

 

Til toppen