Fritak - inhabilitet

 

Fritak

 • Utelukkelse pga. stilling
  Du kan ikke være meddommer dersom du har en politisk stilling som statsråd, statsrådens personlig sekretær eller politisk rådgiver, statssekretær, ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Du kan heller ikke arbeide som praktiserende advokat.
 • Språkkunnskaper
  Du må ha gode kunnskaper i norsk. Rettsspråket er norsk.
 • Andre fritaksgrunner - lovlig forfall eller sykdom 
  Du kan søke fritak fra å møte som meddommer dersom du mener du har lovlig forfall. 
  Regler for fritak finner du her - alle søknader om fritak må gjøres skriftlig.

 

Kan du være inhabil i saken?

Du kan ikke gjøre tjeneste som meddommer eller skjønnsmedlem dersom du er inhabil.
Du kan være inhabil hvis du for eksempel

 • er i slekt med eller har nær tilknytning til noen av de personene som er involvert i saken, som partene, advokatene, fornærmede i en straffesak eller andre vitner i saken
 • på noen måte har interesse i eller tilknytning til saken
 • har uttalt deg om rettssaken, for eksempel i sosiale medier

Dersom du lurer på om du kan være inhabil i saken, må du straks kontakte retten om dette.

Til toppen