Om Trøndelag tingrett

Sør-Trøndelag fasade.jpg
Tingretten har fire rettssteder: Fosen, Namsos, Steinkjer og Trøndelag. Se hele kartet på siden Rettskretsen.

Stortinget har besluttet at Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett skal slås sammen til en ny tingrett – Trøndelag tingrett.
Den nye domstolen dekker hele Trøndelag fylke og etableres fra og med 12.04.2021.
Trøndelag tingrett har ca. 75 medarbeidere og vil ha virksomhet på alle stedene de fire tidligere tingrettene holdt til. Domstolen er Norges tredje største tingrett.

HVOR ER TRØNDELAG TINGRETT

Utviklingen i samfunnet – også rettslivet – tilsier at en domstol ikke er et sted. En domstol ivaretar en samfunnskritisk funksjon i en demokratisk rettsstat, og oppgavene sine kan domstolen dekke fra ulike steder. Utgangspunktet er likevel at saker skal behandles på rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor sakene geografisk hører hjemme om ikke hensynet til partene eller andre grunner gjør noe annet mer hensiktsmessig.

Trøndelag tingrett er en domstol som vil ha 4 rettssteder som angis slik:

 • Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus - Oppmøteadresse: Munkegata 20, 7013 Trondheim

 

 • Trøndelag tingrett, Namsos tinghus - Oppmøteadresse: Abel Margrethe Meyers gate 10, 7800 Namsos

 

 • Trøndelag tingrett, Brekstad tinghus - Oppmøteadresse: Rådhusgata 2, 7130 Brekstad

 

 • Trøndelag tingrett, Steinkjer tinghus - Oppmøteadresse: Strandvegen 40, 7713 Steinkjer

 

HVORDAN KOMME I KONTAKT MED TRØNDELAG TINGRETT

Trøndelag tingrett treffes på

 • Telefonnummer 73 54 24 00.
 • E-post trondelag.tingrett@domstol.no
 • Postboks 2317 Torgarden, 7004 Trondheim

 

HVORDAN INNLEDES RETTSLIGE SKRITT VED TRØNDELAG TINGRETT

Ved alle saksanlegg (stevning, tilsvar, påtegning, begjæring m.v.) bør det opplyses hvilket rettssted saken «hører til».

Aktørportalen benyttes for alle saker der det er mulig. «Papirbaserte» saker sendes til postboksadressen nevnt over mens saker som etter tidligere praksis har blitt sendt inn pr. e-post (konkursbegjæringer fra det offentlige) fortsatt kan sendes inn på denne måten.


BERAMMINGSRUTINER, SAKSFORBEREDELSE M.V.

Trøndelag tingrett har fra 12.04.2021 samordnet berammingsrutiner og saksforberedelse av straffesakene. Domstolen arbeider med å samordne øvrig praksis, et arbeid som blir prioritert gjennom våren.

Rettsmøtene vil normalt starte kl. 10 mandager, og kl. 9 øvrige dager. Rettsmøtene avsluttes normalt innen kl. 16.


MEDDOMMERE

Trekningskretsen for meddommere er endret ved forskrift slik at meddommere blir trukket ut tilsvarende ordningen før sammenslåingen. Dette innebærer at

 • meddommerne som tidligere gjorde tjeneste for Namdal tingrett nå skal møte ved Trøndelag tingrett, Abel Margrethe Meyers gate 10, 7800 Namsos
 • meddommerne som tidligere gjorde tjeneste for Inntrøndelag tingrett nå skal møte ved Trøndelag tingrett Strandvegen 40, 7713 Steinkjer
 • meddommerne som tidligere gjorde tjeneste for Fosen tingrett nå skal møte ved Trøndelag tingrett, Rådhusgata 2, 7130 Brekstad
 • meddommerne som tidligere gjorde tjeneste for Sør-Trøndelag tingrett nå skal møte ved Trøndelag tingrett, Munkegata 20, 7013 Trondheim

Vi tar sikte på å gjennomføre egne samlinger for meddommerne i løpet av våren.


EKSTERNE MEDHJELPERE

Domstolen benytter seg av en rekke eksterne aktører, eksempelvis faste forsvarere og faste bistandsadvokater, bostyrere, medhjelpere i tvangssalg, fag- og sakkyndige. Utgangspunktet er at disse etter 12.04.2021 benyttes i den delen av rettskretsen som tilsvarer den rettskretsen vedkommende bisto retten i før sammenslåingen.

Det kan påregnes at domstolen i løpet av 2021 vil revidere flere av utvalgene, bl. a. for bostyrere og medhjelpere. Domstolen vil gjøre det tydelig hvordan interesserte m.v. skal forholde seg og det er ikke behov for å kontakte domstolen før arbeidet iverksettes.


ÅPENHET - OFFENTLIGHET

Trøndelag tingrett skal fremstå som en åpen og transparent domstol. Domstolen har vedtatt egne retningslinjer som skal sikre lik praksis for å gjøre informasjon tilgjengelig for media.

Domstolen har tatt initiativ til å sette sammen et bredt utvalg av aktører fra media, påtale / statsadvokater, og advokater / advokatforening for å gi domstolen innspill i sammenslåingsprosessen mht. brukernes behov, samt for samhandling og informasjon.


TEKNISK DRIFTSAVBRUDD

Grunnet omlegging av domstolenes datasystemer blir alle domstolens systemer utilgjengelige på følgende tidspunkter:

 • Fredag 09.04 fra kl. 16:00 til og med mandag 12.04 kl. 00:00
 • Torsdag 22.04 fra kl. 16:00 til og med mandag 26.04 kl. 00:00
 • Fredag 28.05 fra kl. 16:00 til og med mandag 01.06 kl. 00:00
 • Torsdag 10.06 fra kl. 16:00 til og med mandag 14.06 kl. 00:00

Trøndelag tingrett vil i begrenset grad avvikle saker på disse tidspunktene, og domstolen vil innrette seg slik at saker som haster blir behandlet med nødvendig fremdrift.

Vi oppfordrer til god planlegging slik at behovet for å foreta rettslige skritt i disse tidsrommene blir minst mulig.

Hastesaker (eksempelvis fengslinger, ransakinger, oppnevninger m.v., konkursbegjæringer, oppbud, notarialkunder, behov for midlertidig sikring) som må inngis i tidsrom hvor domstolens systemer er utilgjengelige vil måtte inngis på papir, evt. liquid files (https://files.domstol.no/filedrop/stropost) for de sakstyper hvor det er aktuelt.

Til toppen