Oppbevaring av testament

På denne siden får du vite mer om oppbevaring av testament i tingretten og kravene du må følge for at testamentet skal være gyldig.

I Norge er det ingen krav til hvor et testament kan oppbevares, derfor varierer det også hvordan dette gjøres. De vanligste løsningene er å oppbevare testamentet hjemme, i bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten. Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det endres, at det holdes tilbake eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles. 

Leveres til tingretten i ditt distrikt

Alle kan levere inn et testament til tingretten i distriktet der man bor. Ved innleveringen må du vise legitimasjon. Dersom du leverer et testament til oppbevaring på vegne av andre, må testator (den som har opprettet testamentet) gi deg et undertegnet brev eller fullmakt. Dette gjelder også ved gjensidige testament. Samme krav til legitimasjon og fullmakt gjelder også ved utlevering av testament.
Retten kan dessverre ikke hjelpe deg med opprettelsen av testamentet, eller vurdere testamentets innhold og gyldighet ut over å kontrollere at det foreligger nødvendig påtegning fra vitner. Tingrettens personale kan heller ikke være testamentsvitner.

Oversikten over innleverte testament er landsdekkende. Når  et dødsfall registreres, vil det automatisk bli undersøkt om det er registrert et testament på fødselsnummeret. Det er bare domstolene som har tilgang til dette registeret.

Vær oppmerksom på følgende når du oppretter testament

  • Husk å sette inn fødselsnummer (11 siffer).
  • Følg formkravene i arveloven §§ 48 - 54 (lovdata.no). Hvis ikke er testamentet ugyldig.
  • Husk å bestemme sluttarving, det vil si hvem som skal arve det resterende av arveformuen etter at eventuelle legatarer (de som skal arve en gjenstand eller bestemt sum) har mottatt det de skal ha.
  • Testamentet skal være skriftlig. To vitner må være tilstede sammen med testator, og gi det som kalles vitnepåtegning. Her er et eksempel på en slik tekst: ”Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament i dag, mens vi begge var tilstede samtidig, ble undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NN ønske, og mens NN selv er tilstede, liksom vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft.”
  • Testamentsvitnene må være minst 18 år.
  • Vitnene kan ikke være gift med eller være i (nær) slekt med de som er tilgodesett.Les mer i arveloven § 61 (lenke til lovdata.no)

 

Hva koster det?

Fra 1. januar 2020 er gebyret for oppbevaring av testament på kr 937,-. Dette beløpet betales ikke i domstolen, du blir fakturert i etterkant. Det er viktig å merke seg at dersom du ønsker å gjøre endringer i testamentet eller ta ut det gamle og levere inn et nytt, så medfører dette at du må betale et nytt gebyr.

Til toppen