Bruk av samisk språk

Indre Finnmark tingrett språkbruk
Bilde av mikrofon i en rettsal.

De generelle reglene i sameloven om rett til bruk av samisk gjelder også for domstolene, men i tillegg gir sameloven § 3-4 (lovdata.no) bestemmelser om utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet. For Utmarksdomstolen for Finnmark gjelder at:

1. Enhver har rett til å inngi prosesskriv med bilag, skriftlige bevis eller andre skriftlige henvendelser på samisk. Skal domstolen formidle henvendelsen til en motpart, sørger den for oversettelse til norsk. Oversettelse kan unnlates dersom motparten samtykker.

2. Enhver har rett til å henvende seg muntlig til domstolen på samisk for eksempelvis å inngi stevning, tilsvar eller anke. (Lovens ordlyd er slik: Enhver har rett til å henvende seg muntlig til domstolen på samisk dersom rettergangslovgivningen gir adgang til muntlig istedenfor skriftlig henvendelse.) Den som fremmer henvendelsen, kan kreve at nedtegnelsen skjer på samisk. Et slikt krav bryter ingen frist. Skal domstolen formidle henvendelsen til en motpart, sørger den for oversettelse til norsk. Oversettelse kan unnlates dersom motparten samtykker.

3. Enhver har rett til å tale samisk i rettsmøter. Skal noen som ikke kan samisk delta i forhandlingene, brukes tolker som retten har oppnevnt eller godkjent.

4. Når en part begjærer det, kan rettens leder bestemme at forhandlingsspråket skal være samisk. Skal noen som ikke kan samisk delta i forhandlingene, brukes tolker som retten har oppnevnt eller godkjent.

5. Er forhandlingsspråket samisk, kan rettens leder bestemme at også rettsboken skal føres på samisk. Domstolen sørger for oversettelse til norsk.

6. Domstolen sørger for at rettsbøker som er skrevet på norsk, oversettes til samisk når en part krever det. Et slikt krav bryter ingen frist.

Til toppen