Medlemmer

Ved kongelig resolusjon 7. mars 2014 ble det konstituert medlemmer og varamedlemmer til Utmarksdomstolen for Finnmark. Følgende ble konstituert:

- lagdommer Nils Asbjørn Engstad, leder

- sorenskriver Marit Nervik, nestleder

- advokat Benny Solheim, medlem

- seniorforsker Jan Åge Riseth, medlem

- arkeolog/gårdbruker Kjersti Schanche, medlem

- advokat Kjersti Holum Karlstøm, varamedlem

- rådmann Charles Hansen, varamedlem

Advokat Kjersti Holum Karlstrøm fratrådte embetet med virkning fra 1. januar 2018. Med virkning fra og med 1. juni 2018 ble lagdommer Susann Funderud Skogvang konstituert som juridisk varamedlem ved domstolen.

Til toppen