Saksbehandling

Oversikt felt
Bilde av et kart.

På disse sidene får du oversikt over behandlingen av en tvistesak i utmarksdomstolen.

Hvilke saker behandles?

Utmarksdomstolen for Finnmark behandler tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et felt. Finnmarkskommisjonen foretar en områdevis kartlegging av eksisterende rettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog SF 1. juli 2006.

Kommisjonen avgir en rapport når den har fullført utredningen av et område. Rapporten angir hvem som etter kommisjonens mening er eier av grunnen i området og om andre har bruksrettigheter der.

Finnmarkseiendommen plikter å ta stilling til kommisjonens rapport og konklusjoner. Er den enig med kommisjonen skal den tinglyse de aktuelle rettighetene. Dersom Finnmarkseiendommen eller andre parter er uenige om rettigheter i områder som kommisjonen har behandlet, kan de be kommisjonen om å mekle mellom dem.

Fører meklingen ikke frem, kan partene bringe tvisten inn for Utmarksdomstolen for Finnmark for å få en bindende domstolsavgjørelse av tvisten.

Kan saken bringes inn for andre domstoler?

Utmarksdomstolen har såkalt "eksklusiv kompetanse". Det betyr at saker som hører inn under Utmarksdomstolen for Finnmark ikke kan bringes inn for tingretten eller jordskifteretten. Det følger av finnmarksloven § 36 (lovdata.no).

Unntak fra dette gjelder når utmarksdomstolen avviser en sak etter finnmarksloven § 39 (lovdata.no) fordi domstolen finner at saken ikke er egnet for behandling i utmarksdomstolen. Unntak gjelder også dersom stevning inngis til utmarksdomstolen etter at fristen for å reise søksmål er utløpt, og utmarksdomstolen velger å ikke ta saken til behandling etter finnmarksloven § 38 andre ledd
Se også Hvordan bringe en sak inn for domstolen? - Søksmålsfristen

I disse unntakstilfellene kan saken bringes inn for tingretten eller jordskifteretten. 

Til toppen