Ankeinstans

Utmarksdomstolens avgjørelser kan påankes direkte til Høyesterett når anke ikke er avskåret etter finnmarksloven, se finnmarksloven § 42.

  Tvisteloven gjelder så langt den passer for utmarksdomstolens virksomhet, dersom ikke annet er bestemt i finnmarksloven.

Finnmarksloven (lenke til lovdata.no) har bestemmelser i § 38 andre ledd, § 39 andre ledd og § 40 fjerde ledd om avgjørelser truffet av utmarksdomstolen som ikke kan angripes. For øvrig regulerer reglene i tvisteloven kapittel 30 (lenke til lovdata.no) om anke til Høyesterett den adgangen partene har til å få utmarksdomstolens avgjørelser overprøvd av Høyesterett. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er bestemt ved lov. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, se domstolloven § 140 (lovdata.no).

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Utmarksdomstolen kan gi nærmere opplysninger om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Til toppen