Bevisføring

Om partenes ansvar for at saken blir godt belyst.

Finnmarksloven § 41 (lovdata.no) bestemmer at det påhviler partene å gjøre rede for de faktiske forholdene og bevisene som er av betydning for utmarksdomstolens avgjørelse i saken. Utmarksdomstolen vil av eget tiltak innhente den aktuelle rapporten avgitt av Finnmarkskommisjonen. Finnmarksloven § 41 bestemmer at utmarksdomstolen skal ta utgangspunkt i kommisjonens rapport ved domstolens behandling av saken. Partene kan legge frem som bevis dokumenter som er kommet inn til Finnmarkskommisjonen, og dokumenter som er lagt frem for eller som er utferdiget av Finnmarkskommisjonen. For øvrig gjelder prinsippet om fri bevisføring, som innebærer at partene kan påberope de bevis de ønsker dersom det ikke finnes særlig hjemmel for annet. 

Begrensninger for bevisføringen

Det er visse begrensninger i adgangen til bevisføring for utmarksdomstolen. Finnmarksloven § 41 bestemmer at utmarksdomstolen ikke kan ta imot vitneforklaringer fra Finnmarkskommisjonens medlemmer eller fra personer som har utført arbeid for kommisjonen i forbindelse med saken. I tillegg kommer de begrensninger i bevisføringen som følger av tvisteloven, blant annet at det skal være et rimelig forhold mellom den betydning tvisten har og omfanget av bevisføringen. Etter tvisteloven har domstolen en viss adgang til selv å sørge for bevisføring dersom den finner saken mangelfullt opplyst. 

Til toppen