Forhandlinger i forkant

Finnmarksloven legger stor vekt på at tvister skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Finnmarksloven § 35 (lovdata.no) legger opp til at partene kan forhandle etter at Finnmarkskommisjonen har lagt fram sin rapport. Kommisjonen kan mekle i forhandlingene. Hvis partene kommer til enighet, kan denne enigheten nedfelles i en skriftlig avtale som kan tinglyses.

Det er viktig å være klar over at dersom man ikke forsøker å løse tvisten gjennom forhandlinger før saken reises for utmarksdomstolen, kan konsekvensen bli at parten ikke får dekket sine nødvendige utgifter ved saken fra staten. Det følger av forarbeidene til finnmarksloven § 43.

Det skjer ikke mekling i forliksråd for tvister som bringes inn for utmarksdomstolen. Parter som ikke er enig i Finnmarkskommisjonens konklusjoner, kan be kommisjonen om å mekle. Kommisjonens plikt til å mekle faller bort ett år og seks måneder etter at kommisjonens rapport er avgitt.

Til toppen