Hovedforhandling

En hovedforhandling for utmarksdomstolen vil som utgangspunkt bli holdt på det sted i Finnmark hvor det er mest hensiktsmessig ut fra den konkrete saken som blir behandlet. 

Hovedforhandlingen er den del av prosessen hvor partene møter for domstolen og redegjør for saken, bevisene og de rettsreglene som er aktuelle. Partene legger også ned en påstand som beskriver det man mener at domsresultatet bør bli. Under hovedforhandlingen gir partene sine forklaringer muntlig for retten, og vitner og eventuelle sakkyndige blir avhørt.

De fleste parter vil sannsynligvis møte for utmarksdomstolen med en advokat som prosessfullmektig. Om mulig dekning av utgifter til advokat, se Hva koster det å få behandlet saken ved utmarksdomstolen?

Ved en hovedforhandling for utmarksdomstolen vil retten bli satt med fem medlemmer.

Utmarksdomstolen omfattes ikke av regler om bruk av rettskappe m.v. ved domstolen (lovdata.no). Verken dommere eller advokater bruker kapper under hovedforhandlingene ved utmarksdomstolen.   

Det vil alltid være tolking under hovedforhandlingene når det er behov for det.  Behovet for tolk må avklares under forberedelsen av saken. Se mer om tolking under Bruk av samisk språk

Når foreligger dommen?

Dommerne i utmarksdomstolen utfører sitt arbeid for domstolen i tillegg til sine ordinære arbeidsforhold andre steder. Utmarksdomstolen har derfor organisert arbeidet slik at domstolens medlemmer samles med jevne mellomrom til saksbehandling og domsavsigelse utenom hovedforhandlingene. I utgangspunktet tas det sikte på at dom i en sak avsies innen fire uker etter at hovedforhandlingen ble avsluttet, noe som er i tråd med hovedregelen i tvisteloven § 19-4 femte ledd (lovdata.no). På grunn av utmarksdomstolens særlige organisering og arbeidsform, kan det ta mer enn fire uker etter avslutning av hovedforhandlingen før dom blir avsagt. Det samme kan skje i særlig arbeidskrevende saker. Partene vil alltid få orientering om når dom kan forventes avsagt, og vil bli orientert dersom det oppstår utsettelser med domsavsigelsen.

Til toppen