Stevning og søksmålsfrist

Om hvordan en sak bringes inn for domstolen og hvilke frister som gjelder.

Finnmarksloven § 38 bestemmer at tvister kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark ved skriftlig stevning senest ett år og seks måneder etter at Finnmarkskommisjonens rapport ble avgitt. Utmarksdomstolen kan behandle saker som kommer inn senere hvis ikke alle saker fra det samme feltet er ferdigbehandlet og domstolen finner at saken egner seg for slik behandling, jf. finnmarksloven § 38 andre ledd (lenke til lovdata.no).

Stevningen skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken for partene og for utmarksdomstolen. Den faktiske og rettslige begrunnelsen i stevningen må være slik at saksøkte kan ta stilling til kravene og forberede saken. Stevningen må inneholde en nøyaktig påstand som angir det saksøkeren ønsker dom for.

Ifølge finnmarksloven § 38 skal stevningen være underskrevet og skal inneholde:

  • Partens fulle navn og adresse
  • En angivelse av de kravene som parten reiser og omstendighetene de støttes på
  • Den påstanden parten nedlegger
  • Den motparten kravet rettes mot

Etter at stevningen er kommet inn til utmarksdomstolen, blir den undersøkt av en dommer. Dommeren ser etter om stevningen oppfyller kravene i loven. Dersom den ikke gjør det, vil stevningen normalt bli sendt tilbake til saksøkeren med pålegg om å rette stevningen innen en viss frist. Dersom rettet stevning ikke sendes inn innen den fastsatte fristen, kan søksmålet bli avvist fra domstolen.

En stevning som fyller lovens krav sendes til den som er saksøkt. Saksøkte får en frist til å besvare den. Hvis saksøkte ikke godtar de krav saksøkeren har kommet med, må saksøkte gi uttrykk for dette i svaret, som kalles tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med en påstand, for eksempel krav om frifinnelse. Hvis saksøkte ikke kommer med tilsvar innen fristen, kan saksøkeren ha krav på at domstolen avsier dom i samsvar med saksøkeres påstand.

Kan saken bli avvist av utmarksdomstolen?

Finnmarksloven § 39 (lovdata.no) bestemmer at saker som finnes ikke å egne seg for behandling i utmarksdomstolen, kan avvises av domstolen helt eller for en del. Ved vurderingen av om en sak skal avvises etter finnmarksloven § 39 skal utmarksdomstolen ta hensyn til kravets art og hvilket grunnlag det bygger på. Saksøkeren skal gis anledning til å uttale seg før en sak blir avvist. En avvisning etter finnmarksloven § 39 kan ikke angripes ved anke. Saken kan imidlertid bringes inn for de alminnelige domstolene etter slik avvisning.

Saken kan også bli avvist av utmarksdomstolen dersom stevningen inngis etter at fristen for å reise søksmål etter finnmarksloven § 38 første ledd er utløpt. Tvister kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark ved skriftlig stevning senest ett år og seks måneder etter at Finnmarkskommisjonens rapport ble avgitt. Utmarksdomstolen kan likevel behandle saker som kommer inn senere hvis ikke alle saker fra det samme feltet er ferdigbehandlet og domstolen finner at saken egner seg for slik behandling, jf. finnmarksloven § 38 andre ledd. En sak som kommer inn til utmarksdomstolen etter at søksmålsfristen er utløpt og som domstolen ikke tar til videre behandling, vil bli avvist.

Tvisteloven (lovdata.no) gjelder så langt den passer for utmarksdomstolens virksomhet. Det innebærer at en sak også kan bli avvist av grunner som følger av tvisteloven, som for eksempel at saksøkeren ikke har tilstrekkelig tilknytning til tvistegjenstanden eller at saksøkeren ikke har såkalt partsevne. 

Til toppen