Historikk

Ved kongelig resolusjon av 4. september 1815 oppsto viktige endringer i de verdslige lokaladministrative forholdene i Finnmark. Etter denne resolusjonen skulle Finnmark deles i to distrikter, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, og det skulle i hvert av disse distrikter ansettes en sorenskriver som også skulle overta fogdeembetet sammesteds.

Disse to distriktene skulle tilsvare de to prostiene i Finnmark. Vest-Finnmark prosti besto av Loppa prestegjeld med Hasvik, Alta-Talvik prestegjeld, Hammerfest prestegjeld med Måsøy, og Kistrand prestegjeld med Kjelvik, Kautokeino og Avjovarre. Embetssetet i Vest-Finnmark skulle være fogdegården Kongshofmark i Alta.

Resolusjonen sa ikke noe om fra hvilken dato endringene skulle skje, og det er vanskelig å gi et entydig svar på når vi kan anse den for å ha trådt i kraft. Under katalogiseringen av arkivene har vi av praktiske grunner valgt å la skillet for pakkesakene gå ved årsskiftet 1815/1816. 18. januar 1839 kom det en kongelig resolusjon som på ny kastet om på de verdslige lokaladministrative forhold i Vest-Finnmark. Vest-Finnmark skulle nå deles i to distrikter, Alta fogde-/sorenskriveri og Hammerfest fogde-/sorenskriveri. Det sies ikke fra hvilken dato dette skulle tre i kraft. Imidlertid innberetter Bernt Christian Lorch Lund til Finansdepartementet i et brev av 22. august 1840 at han "Dags Dato har overtaget det ham anbetroede Embede som Byefoged, Foged og Sorenskriver i Hammerfest Foged og Sorenskriverie".

De protokollene som var påbegynt i Vest-Finnmark før denne dato, men ikke avsluttet, ble videreført i Alta, og dette prinsippet har vi også fulgt under katalogiseringen. For pakkesakenes vedkommende er det av praktiske årsaker satt et skille ved årsskiftet 1839/1840.

Den 1. desember 2020 vedtok Stortinget domstolsreformen, og Alta tingrett og Hammerfest tingrett ble den 1. mai 2021 formelt slått sammen til Vestre Finnmark tingrett.

 

 

 

Kilde:

Statsarkivet i Tromsø - Arkivverket, 22.01.19: S-0054 - Vest-finnmark fogderi/sorenskriveri, https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-09000000140387?ins=SAT%C3%98

 

Til toppen