Aktuelt

Koronaviruset - Redusert tilgjengelighet

Det er redusert tilgjengelighet i Finnmarkskommisjonen fra 13. mars og inntil videre som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Status i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen ferdigstilte og offentliggjorde første delrapport i felt 4 Karasjok før jul 2019. Kommisjonen utreder nå de interne rettighetsforholdene i reindriften i feltet.

Felt 7: Høringsmøte 6.-7. november 2019

Finnmarkskommisjonen gjennomfører høringsmøte om primært Nedre Tana 6.-7. november 2019 på rådhuset i Tanabru. Høringsmøtet er åpent for tilhørere.

Endring av nettsiden

Vår nettside er endret. Menyene til venstre er fjernet, og lagt inn nederst under hovedmenyene. Bruk også søkefunksjonen for å finne rett innhold.

Ingen frist fastsatt i Tana og Kautokeino

Det er ikke fastsatt frist for å fremme rettighetsmelding i felt 7 Tana/Tanafjorden og felt 8 Kautokeino. En eventuell frist for å melde inn rettigheter vil bli særskilt kunngjort senere - også i avisene.

Anbudskonkurranse - sikring av muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen har 21. juni 2018 kunngjort en offentlig anbudskonkurranse om sikring av muntlige kilder i Loppa kommune, Altafjorden og øyene i Måsøy kommune med tilbudsfrist 3. august 2018 kl. 12:00.

Status i kommisjonens arbeid

I 2018 er det 10 år siden Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har vært i operativ virksomhet siden februar 2009. Kommisjonen har hittil avsluttet arbeidet i fem felt, og arbeider i dag i tre felt.

Info-/folkemøter i felt 8 Kautokeino

Finnmarkskommisjonen arrangerer to åpne informasjons-/ folkemøter i felt 8 Kautokeino; tirsdag 13. mars kl. 18 på LES-bygget i Kautokeino og onsdag 14. mars kl. 18 på grendehuset i Masi. Alle er velkommen i møtene.  

Juridiske begreper

Her er oversikt over de mest relevante juridiske begreper . Nå er også begrepene oversatt til samisk.

Offentlig anbudskonkurranse

I forbindelse med utlysning av nytt felt, felt 8 Kautokeino, igangsettes arbeidet med å samle inn faktagrunnlag om utmarksbruk og rettoppfatninger i feltet. Planlagt oppstart er i år og med varighet på ca. 2 år.

Felt 4 Karasjok - Reindrift - Program og kart til høringsmøtet 13.-17.02.17

Høringsmøtet er åpnet og er på samfunnshuset i Karasjok.  Høringsmøtet begynner mandag 13. februar 2017 kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. februar 2017 ca. kl. 15.00. Kommisjonen har innkalt de 27 som har fremmet rettighetsmelding om interne forhold i reindriften til høringsmøtet. Andre som ikke har fremmet rettighetsmelding og som har merknader til rettighetsmeldingene kan enten fremme merknade...

Felt 4: Høringsmøte 11.-12. oktober 2016

Finnmarkskommisjonen gjennomfører det siste planlagte områdevise høringsmøtet i felt 4 Karasjok 11.-12. oktober 2016 i Karasjok, SápmiKoo Jeagilvárgeaidnu 54. Tema for dette møtet er Deanuleahki/Tanadalen og områdene nord for márkan/Karasjok tettsted.

Status og videre arbeid i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen startet utredningsarbeidet i feltet i 2011, og har per i dag mottatt 59 rettighetsmeldinger . Kommisjonen avholder sitt foreløpig siste områdevise høringsmøte 11.-12. oktober 2016 i Karasjok .

Dokumentere fra muntlige kilder

Mange har henvendt seg til kommisjonen for å få veiledning om hvordan man skal gå frem for å sikre kunnskap fra muntlige kilder, gjerne eldre personer med kunnskap om utmarksbruk.

Felt 4: Høringsmøte om Anárjotleahki/dalen 1.-2. mars 2016

Dette er det første områdevise høringsmøtet i feltet. Møtet innledes tirsdag 1. mars med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 2. mars om de syv mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Felt 7 Tana - folkemøte 29. februar 2016 kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til folke-/informasjonsmøte om kommisjonens arbeid generelt og planlagt prosess i felt 7 Tana mandag 29. februar 2016 kl. 18 på Miljøbygget i Tana bru. Velkommen!

Felt 4 Karasjok - videre prosess

Av hensyn til videre prosess i feltet og opplysning av sakene oppfordres de som ønsker å få utredet bruks- og eierrettigheter i feltet om å sende inn rettighetsmeldinger innen 1. mars 2016. Samme dag, 1. mars, begynner kommisjonen med de områdevise høringsmøtene i feltet; om utmarksbruk og rettighetsmeldinger i Anárjotleahki/dalen.

Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt John Bernhard Henriksen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Anne Marit Pedersen.

Videre fremdrift i felt 4 Karasjok

I felt 4 Karasjok vil det i år bli gjennomført bevissikringsintervjuer og ut på høsten er det planlagt et innledende høringsmøte om bruk og rettoppfatninger generelt i feltet.

Oppdatering av nettsiden

20. mai: Vi har oppgradert internettsiden vår, og det har ført til at lenker til kartbilder, dokumenter m.v ikke fungerer.

Nye sakkyndige utredninger

Som ledd i saksopplysningen innhenter kommisjonen skriftlig materiale i form av sakkyndige utredninger, både feltvise - ved igangsetting av arbeidet i et felt - og tematiske. De siste to hører til tematiske utredninger:

Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt Veronica Andersen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Kjell Næss.

Neiden - Innsamling fra muntlige kilder

Det var stor interesse for Finnmarkskommisjonens prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i Neiden. I infomøtet onsdag kveld 11. november 2014 deltok over 40 personer.

Finnmarkskommisjonen og lokalbefolkningens rettigheter

Kronikk av leder i Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa.  Finnmarkskommisjonen har nå avgitt fire rapporter om rettighetsforholdene i ulike kyst- og fjordområder i Finnmark. Dette er Stjernøya/Seiland, Nesseby, Sørøya og Vadsø/Vardø. I alle områdene som er utredet, har kommisjonen konkludert med at lokalbefolkningen har kollektive bruksrettigheter til sine tradisjonelle høstingsområder.

Offentlig anbudskonkurranse

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse for kjøp av juridisk bistand om interne rettighetsspørsmål i reindrifta. Tilbudsfristen er 9. april 2014 kl. 12.00.

Offentlig anbudskonkurranse

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse for kjøp av juridisk bistand om interne rettighetsspørsmål i reindriften. Tilbudsfristen er 17. juli 2013 kl. 12:00.

Oppstart i nytt felt

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt : Felt 6 Varangerhalvøya vest; kommunene Berlevåg og Båtsfjord. 

Sikring av viktig kunnskap

Finnmarkskommisjonens har igangsatt et prosjekt med å sikre muntlig kunnskap om bruk av utmark og ressurser (FeFo-grunn) i områder/kommuner med muntlige tradisjoner. I første omgang prioriteres Tana, Kautokeino og Porsanger.

Innkomne rettighetsmeldinger

Oversikten over innkomne rettighetsmeldinger i og utenfor felt er oppdatert pr. 20. juni 2012. Innkomne meldinger i igangsatte felt finnes her:

Rapport for felt 2 offentliggjøres til høsten

Finnmarkskommisjonen arbeider med å ferdigstille sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby. Rapporten vil ventelig offentligjøres til høsten. Tidspunktet for offentliggjøring vil bli kunngjort i god tid i forkant.

Medieomtale om felt 1 rapporten

Finnmarkskommisjonen fremmet sin rapport med konklusjoner om bruk- og eierrettigheter i felt 1 Stjernøya/Seiland 20. mars 2012.

Offentliggjøring av rapport for felt 1

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 1 Stjernøya/Seiland tirsdag 20. mars 2012 kl. 12.00 her på kommisjonens nettsted. Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid

Finnmarkskommisjonen i media

Kommisjonens arbeid har blitt omtalt i blant annet NRK Brennpunkt 15. november 2011. I den forbindelse har det vært en del andre nyhetssaker om kommisjonens arbeid:

Anbudskonkurranse - forprosjekt for innsamling fra muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen utlyser en offenlig anbudskonkurranse for gjennomføring av et forprosjekt om innsamling om bruk og rettsoppfatninger fra muntlige kilder i Finnmark. Frist for å levere inn tilbud er 21. mars 2011 kl. 12:00 . Konkurransegrunnlag med vedlegg

Møte med interesserepresentanter i felt 1 og 2

Finnmarkskommisjonen avholder sitt første møte med interesserepresentantene i felt 2 Nesseby tirsdag 5. oktober i Varangerbotn og med interesserepresentantene i felt 1 Stjernøya/Seiland onsdag 6. oktober i Alta.

Sámediggeráirras ballá jápmit

Árja sámediggeáirras Alf Isaksen ballá iežas ja olu eará vuoras olbmuid ollet jápmit ovdalgo Finnmárkkukommišuvdna geargá kártemin geain leat rievttit Finnmárkkus. Nu čállá Ávvir. Loga eanet .

Skal se på sjølaksefiskerettigheter

Finnmarkskommisjonen skal se nærmere på sjølaksefisket langs kysten av Finnmark, hvor man har fått rettighetskrav, skriver NRK Sámi Radio. 

Åpent informasjonsmøte i Karasjok 26. mai kl 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til åpent informasjonsmøte om kommisjonens arbeid. Møtet er på kulturhuset i Karasjok onsdag 26. mai kl. 18 - 20.  Det vil være anledning til å stille spørsmål til kommisjonen.   Velkommen!

Čielggadeapmi geavaheami ja riekteáddejumi birra Sállanis

Finnmárkokomišuvnda almmuha almmolaš hahkan-njuollgadusaid vuođul áššedovdidárbbu čielggadit geavaheami ja riehteáddejumi  Sállanis (guovlu 3). Áigeamearri ovddidit fálaldaga lea geassemánu 1. b. 2010 tii 12:00 . Čielggadangilvvu lea almmuhan Doffin :as, ja dáppe gávnnat gilvovuođu ja eará čállosiid.

Rettighetene på Sørøya kartlegges

Finnmarkskommisjonen er i gang med sitt tredje felt, Sørøya, skriver NRK Sámi radio . Finnmark dagblad har et oppslag om at Sørøya nå er under lupen. 

Deltar i bygdelagsmøte 26. mars

Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen deltar med innlegg om Finnmarkskommisjonens arbeid i Båteng og omeng bygdelags åpne møte i Båteng, Tana 26. mars. Kontaktperson: Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen, tlf. 48014758.

Sørøya - nytt utredningsfelt

Finnmarkskommisjonen starter kartlegging av rettighetsforholdene på Sørøya (felt 3) i år. Sørøya er valgt fordi området/øya er naturlig avgrenset og grenser til felt 1 Stjernøya/Seiland. Feltet/øya inngår i Hasvik og Hammerfest kommuner.

Sállan - ođđa čielggadanguovlu

Finnmárkokomišuvdna kártegoahtá dán jagi vuoigatvuođaid Sállanis, ja dát šaddá de komisuvnna 3:át guovlu. Sállan lea suolu ja lahka guovlu 1 Stierdná/Sievju. Sállan lea oassin sihke Hasviika ja Hámmarfeasta gielddas. Sállan - ođđa čielggadanguvollu almmuheapmi .

Får to millioner

Domstoladministrasjonen har besluttet å bevilge to millioner kroner ekstra til kommisjonen, skriver NRK Sámi Radio. Les mer

Sørøya - nytt felt

Finnmarkskommisjonen starter kartlegging av rettighetsforholdene på Sørøya (felt 3) i år. Utredningsfelt 3 Sørøya - kunngjøring . Sørøya er valgt fordi området/øya er naturlig avgrenset og grenser til felt 1 Stjernøya/Seiland. Feltet/øya inngår i Hasvik og Hammerfest kommuner.

Spørreundersøkelse sendt ut i felt 1 og 2

Det sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2).

Áššedovdit álgán 1. ja 2. guovllus

Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU (Norgga kulturmuitodutkama instituhtta) ja Romsa universitehta leaba sádden jearahallaniskkadeapmi buot dálodoaluide ja boazodoalliide luondduvalljodagaid ja eanengeavaheami birra Stiertnás/Sievjjus (guovlu 1) ja Unjárggas (guovlu 2). Sii maid bovdet eará olbmuid geain lea lullevašvuohta guovlluide searvat iskkadeapmái; deavdit skovi ja merket...

Sakkyndige i felt 1 og 2 er igang

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø har sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2). I tillegg oppfordres andre med interesser i områdene til å fylle ut spørreskjema, merke bruk på kart og sende inn.

Lov for Finnmarks beste?

Altaposten konstaterer på lederplass 2. mars 2010 at Finnmarkskommisjonens økonomiske muskler for å gjennomføre oppdraget blir svekket i fødselen. Avisen tolker dette slik at oppdragsgiverens utgangspunkt for arbeidet er noe halvhjertet. Les mer

Frykter store ødeleggelser etter finnmarksloven

Finnmarkskommisjonen og fornorskningspolitikken stiller på lik linje, mener politijurist Ellen Katrine Hætta. Hun frykter at det samiske samfunnet vil oppleve store ødeleggelser som følge av disse. Les mer her: NRK Sámi Radio  (06.02.10) Altaposten  (08.02.10) Altaposten (leder, 10.02.10) Ságat  (11.02.10) Ságat (leder, 12.02.10) Kommisjonsmedlem Ole Henrik Magga er ikke enig med henne og...

Årsmelding 2009

Finnmarkskommisjonens årsmelding for 2009 vedtatt 5. februar 2010.

Sjølaksefiskereguleringer

Avisen S ágat har i sin leder 24.12.09 uttalt at både Sametinget og Regjeringeb gripe inn for å hindre at staten gjøre nye inngrep i eksisterende rettigheter i sjølaksefisket mens kartleggingsprosessen etter finnmarksloven pågår. Les lederen her

Reindriftssamers rett til sjølaksefiske

Silvilombudsmannen mener reindriftssamers rettigheter til sjølaksefiske på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eventuelt må prøves for Finnmarkskommisjonen. Les mer om Sivilombudsmannens uttalelse til reindriftsamers rett til laksefiske i sjøen – betaling til Finnmarkseiendommen her

Kartkaos skaper krøll

Tusenvis av eiendommer i Finnmark mangler kartfesting og kan også få konsekvenser for Finnmarkskommisjonens arbeid ( www.nrk.no/nordnytt ). Les mer

Lokaler til kommisjonen

Tana kommune ønsker at kommisjonen skal få gode lokaler for sin virksomhet (nrk.no/sami).

Møte med Fefo

Finnmarkskommisjonen møter Fefo styret i Kirkenes 16. september 2009.

Åpen Finnmarkskommisjon

Finnmarkskommisjonen har valgt en arbeidsform der de arrangerer åpne møter i de områdene som er under kartlegging. Denne uka var kommisjonen på tur i Vest Finnmarks fjordområder. (Ságat.no 28. august 2009)

Finnmarkskommisjonen i havgapet

Finnmarkskommisjonen har møtt folket på Seiland og Stjernøya. Nå er kartleggingen av mulige eiendomsrettigheter i gang. (Ságat, 27.08.09)

Klart for tautrekking

Finnmarkskommisjonen har allerede fått en rekke krav om bruks- og eiendomsrett til land og vann i Finnmark, til tross for vi er i en meget tidlig fase av kartleggingen. (leder Altaposten.no, 29. juli 2009)

Skiferbrudd krever eiendomsrett

I et styremøte den 28. april i år besluttet A/L Alta Skiferbrudd å kreve eiendomsretten til fire områder i Alta. Dette går fram av et brev andelslaget har sendt Finnmarkskommisjonen. (05.06.2009 Ságat.no)

Finnmárkokomišuvdna – áššedovdit

Finnmárkokomišuvdna lea mearridan bálkáhit vehkiid ráhkadit geavaheami ja riekteáddejumiid hárrái áššedovdičielggademiid 1 guvlui Stierdná/Sievju ja 2 guvlui Unjárga.

Finnmarkskommisjonen – sakkyndige

Finnmarkskommisjonen har besluttet å benytte ekstern bistand til utarbeidelse av sakkyndigutredninger om bruk og rettsoppfatninger for felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby.

Kampen om øyene

Befolkningen på Stjernøya og Seiland reiste i stort antall til Alta for å delta på folkemøtet om Finnmarkskommisjonen. Det er nemlig på de store øyene i Altafjorden det første «slaget» skal stå knyttet til opparbeidete bruks- og eierrettigheter.

Øyfolket bekymret

«Halve» Rognsund dukket opp i Alta for å møte Finnmarkskommisjonen i går. Fra Altaposten 14. mai 2009

Refset for tungt språk

Studenten Linn Bergly refset kommisjonen for språkmakt under folkemøtet. Altaposten (14. mai 2009)

Kronikk om Finnmarkskommisjonen

Det er et stort behov for informasjon om hva Finnmarkskommisjonens oppdrag går ut på. Kronikken er skrevet av Jon Gauslaa, leder av Finnmarkskommisjonen. Den har tidligere vært publisert i Altaposten, Finnmark Dagblad, Finnmarken og Altaposten.

En egen reindriftskommisjon?

NRL vil ha hjelp til å avklare intern uenighet i reindrifta. – Vi vil ha en egen reindriftskommisjon, sier lederen av Norske Reindriftssamers landsforbund (NRL) til Ságat.

Uriasposten

Jon Gauslaa har knapt rukket å levere inn forslaget til Samerettsutvalget II, før han på nytt befinner seg i «skuddlinja» som leder for Finnmarkskommisjonen.

"Drukner" uten egen reindriftkommisjon

Finnmarkskommisjonen bør nedsette en egen gruppe som kun skal se på beiterettigheter. Alternativet er at Gauslaa co drukner i reindriftssaker, mener NRL-leder Nils Henrik Sara.

Vil ha en egen reindriftkommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, vil Sara ha en egen reindriftskommisjon underlagt Finnmarkskommisjonen.

Har tro på kommisjonen

Mener Kystpartiet skaper større fronter. Kåre Simensen (Ap) er ikke enig med Rut Olsen (Kp), som frykter at samiske rettighetskrav skal føre med seg vondt blod.

Finnmárkokomišuvdna álggaha barggus

Finnmárkokomišuvdna nammaduvvui 2008 dan nammii ahte systemáhtalaččat kárte geavahan- ja oamastanvuoigatvuođaid maid finnmárkolaččat soitet leat háhkan guhkes áiggi geavahusa vuođul. Finnmárkokomišuvdna álggaha barggus

Skal kartlegge eierrettigheter

Les hele pressemeldingen på  Finnmark dagblad  (26. februar 2009) Les hele pressemeldingen på  NRK Sámi Radio  (26. februar 2009)

Hvem eier Stjernøya

Finnmarkskommisjonen skal avklare hvem som er de rettmessige eiere og rettighetshavere til land og vann i Finnmark. De første prøve­steinene for kommisjonen blir Stjernøya og Seiland i Vestfinnmark samt Nesseby i Østfinnmark. (Ságat.no 19. februar 2009)

Nå begynner arbeidet

Leder Jon Gauslaa i Finnmarkskommisjonen sier at de innen kort begynner med rettighetsspørsmål i to områder. (NRK Sámi Radio, 13. februar 09)

Stjernøya først ut

Stjernøya og Nesseby blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter.

Stjernøya blir første prøvestein

Finnmarkskommisjonen skal innlede sitt arbeid på Stjernøya. Det har advokat Geir Haugen sansen for. Nå håper reineierne å få eiendomsretten over øya. I et rettslig oppgjør vil saken snart blir avklart. (Altaposten.no, 9. februar 09)

Nesseby først ut

Nesseby og Stjernøya ved Loppa blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter. (Finnmarken, 9. februar 09)

Stjernøya først ut

Stjernøya og Nesseby blir de første feltene hvor Finnmarkskommisjonen skal avklare private rettigheter. (Finnmark Dagblad, 9. februar 2009)

- Staten stjal eiendom - nå kreves rettferdighet

- Det er formentlig ikke lovlig adgang til å innrømme boet bruken av de to setrene. Dette svaret ga amtmann N. Prebensen i Finnmark i 1895 til en samisk familie i Skoganvarre. (Ságat.no 2008)

Kommisjonen til Tana

Domstoladministrasjonen har idag vedtatt å etablere Finnmarkskommisjonens kontorsted til Tana. (NRK Sami Radio 04.04.2008)

Om Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen er nå oppnevnt. Sammensetningen er i finnmarkslovens ånd. For flertallet, altså tre av de fem medlemmene, har meget sterke samepolitiske sympatier. De tre er Jon Gauslaa, Ole Henrik Magga og Anne Marit Pedersen. (Fra hjemmesidene til EDL [Etnisk og demokratisk likeverd] 25.03.2008)

Jon Gauslaa leder kommisjonen

Finnmarkskommisjonen oppnevnt fredag. – Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av Finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget (Ap). (Nordlys 14.03.2008)

Her er Finnmarkskommisjonen

Kommisjonen skal kartlegge om det finnes grupper i fylket som har opparbeidet seg rettigheter til å bruke og eie grunnen. (NRK Sami Radio 14.03.2008)

Til toppen