Nye sakkyndige utredninger

Som ledd i saksopplysningen innhenter kommisjonen skriftlig materiale i form av sakkyndige utredninger, både feltvise - ved igangsetting av arbeidet i et felt - og tematiske. De siste to hører til tematiske utredninger:

Finnmarkskommisjonen fikk utvidet sitt mandat fra 1. januar 2013 til også å utrede kollektive eller individuelle rettigheter til fiske. Det følger av finnmarksloven § 29 første ledd annet punktum. Kommisjonen har bedt amanuensis Susann Funderud Skogvang om å vurdere ulike sider ved mandatutvidelsen i et forprosjekt. Her er utredningen Fiskerettigheter i sjø- og fjordområder utenfor Finnmark - En innføring i og drøfting av betydningen av Finnmarksloven § 29 første ledd andre punktum.

Kirsti Strøm Bulls utredning Jordsalgslovgivningen – en rettshistorisk lovgjennomgang er utvidet slik at den nå omhandler perioden 1775 – 1965.

Les mer om kommisjonens sakkyndige utredninger - feltvise og tematiske. Til toppen