Finnmarkskommisjonen – sakkyndige

Finnmarkskommisjonen har besluttet å benytte ekstern bistand til utarbeidelse av sakkyndigutredninger om bruk og rettsoppfatninger for felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby.

Utredningene skal gi en fremstilling av ulike gruppers (jordbrukere, reindriftsutøvere, kyst- og fjordfiskere, sjølaksefiskere, kombinasjonsbrukere, fastboende bygdebefolkning, fritidsbrukere/allmenhet, eventuelle andre) bruk av grunn og naturressurser i de ulike feltene. Kommisjonen vil bruke utredningene som bakgrunn for sine vurderinger av hvilke tingsrettslige posisjoner den utøvde bruken, og de foreliggende rettsoppfatningene eventuelt måtte kvalifisere for.

Det er videre besluttet at anskaffelsene skal lyses ut på DOFFIN (database for offentlige innkjøp), fristen for innlevering av tilbud er satt til 17.08.09 klokken 12:00. Konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og bilag kan lastes ned fra www.doffin.no

Til toppen