Sakkyndige skal utrede bruk og rettsoppfatninger på Sjernøya/Seiland og i Nesseby

Finnmarkskommisjonen har etter en offentlig anbudskonkurranse gitt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Universitetet i Tromsø i oppdrag å utrede faktisk bruk og rettsoppfatninger i felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby. NIKU har frist til utgangen av 2010 med å ferdigstille utredningene.

Utredningene skal blant annet inneholde:
Ø Beskrivende fremstillinger av ulike gruppers (jordbrukere, reindriftsutøvere, kyst- og fjordfiskere, sjølaksefiskere, kombinasjonsbrukere, fastboende bygdebefolkning, fritidsbrukere/allmenhet, eventuelle andre) bruk av grunn og naturressurser i de ulike feltene.
Ø Brukens innhold, omfang og varighet skal beskrives.
Ø Det skal fokuseres både på tidligere tiders bruk og dagens bruk, og på de rettsoppfatningene som har gjort - og gjør – seg gjeldende i tilknytning til den utøvde bruken.

I tillegg til bruk av skriftlige kilder vil NIKU/Universitetet gjennomføre befaringer og intervjuer i feltene i sommerhalvåret 2010. Et spørreskjema vil i januar/februar bli distribuert til alle husstander, eiendomsbesittere, festehavere og reindriftsutøvere i de to områdene, til interesseorganisasjoner for jakt, fiske og friluftsliv og andre interesseorganisasjoner som kan ha interesser i de aktuelle områdene. Personer som har opplysninger av betydning for utredningen, men ikke tilhører noen av de ovennevnte gruppene bes ta kontakt med utredningsgruppen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon på vårparten.

Utredningsgruppen består NIKU-forskerne Einar Eythórsson (prosjektleder), Marit Myrvoll, Elin Myrvoll, Alma Thuestad, Inger Marie Holm-Olsen og Stine Barlindhaug, og Universitetsforskerne Bjørn Bjerkli, Bjørg Evjen, Solveig Joks og Øyvind Ravna.

Prosjektleder og kontaktperson i NIKU er Einar Eythórsson, tlf.  77750444, e-post: ee@niku.no

Kontaktperson i Finnmarkskommisjonen er leder Jon Gauslaa, tlf. 48014755.

Til toppen