Felt 4 Karasjok - kommisjonens arbeid med interne rettsforhold i reindriften

Finnmarkskommisjonen utreder nå 30 saker som gjelder interne rettsforhold i reindriften i Karasjok.

Kommisjonens utredning av reindriftsinterne rettsforhold er begrenset til de rettighetskravene som er fremsatt for kommisjonen. Dette følger av § 5 i forskriften om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. I Karasjok får alle som har fremmet slike rettighetskrav sin sak utredet. En oversikt over sakene finnes her. Se også punkt 5.3 (s. 59-60) i kommisjonens første delrapport for Karasjok-feltet.

Kommisjonen konkluderte her med at det i Karasjok på all grunn som reindriftsloven definerer som reinbeiteområde er etablert en alminnelig bruksrett til reindrift med grunnlag i alders tids bruk. Se rapportens punkt 7.3.9.2 (s. 215-216). Denne retten har det innholdet som er angitt i reindriftsloven, og innebærer at grunneieren ikke kan disponere over sin eiendomsrett på en måte som er til hinder for utøvelsen av reindriftsretten.

Temaet i den kommende delrapporten er fordelingen av reindriftsretten innad i reindriften mellom de ulike siidaene. Mer konkret er det spørsmål om beitegrenser og hvilke siidaer som har særlige beiterettigheter i hvilke områder i Karasjok.

Kommisjonen har etter finnmarksloven § 32 ansvaret for å fremskaffe relevant informasjon i de sakene den utreder, og bruker derfor mye tid på å gjennomgå arkivmateriale fra reindriftsforvaltningen. Kommisjonen har også kontaktet mange av de som har sendt inn rettighetskrav med spørsmål om bruk, gjerder, hytter osv. Dette arbeidet vil fortsette. Det er fortsatt for tidlig å anslå når det vil være ferdig, men kommisjonen håper å offentliggjøre delrapporten om interne rettsforhold i reindriften i Karasjok i 2021.

(19.11.20)

Til toppen