Felt 7 Tana/Tanafjorden - Interesserepresentanter oppnevnt

Finnmarkskommisjonen har i møte 28.-30. november 2016 oppnevnt syv interesserepresentanter for felt 7 Tana/Tanafjorden:

Frode Utsi, som representant for reindriften
Jorunn Sottinen, som representant for jordbruket
Katri Sarak Somby, som representant for friluftslivet
Nancy Porsanger Anti, som representant for reindriften
Reidar Larsen, som representant for sjølaksefisket
Sverre Kimo Pedersen, som representant for kyst- og fjordfisket
Viktor Trosten, som representant for fastboende utmarksbrukere

Interesserepresentantene skal følge kommisjonens arbeid og bistå med faktaopplysninger samt være behjelpelig med å videreformidler informasjon til aktuelle interessegrupper og lokalsamfunn. Interesserepresentantene deltar ikke i kommisjonens vurderinger og drøftinger.

Oppnevnte interesserepresentanter er innkalt til første møte 26. januar 2017 i Tana bru.

Oppnevningen er gjort etter en helhetsvurdering, hvor følgende kriterier er lagt til grunn:
• Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle feltet, og om næringen/ interessegruppen representanten skal oppnevnes for.
• Oppslutning fra organisasjoner. Dersom ulike interessegrupper/sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
• Lokalhistoriske kunnskaper. 
• Evnen til å kommunisere og dele kunnskap.
• Kunnskaper i samisk eller kvensk språk.       
• Begge kjønn skal være representert med minst 40 %.

Les mer om kriterier for oppnevning- og retningslinjer for interesserepresentanter

Les mer om oppnevningen

 

Til toppen