Oppstart i nytt felt: Porsanger

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelsen 1. juli 2006, inkludert sjølakseplasser på FeFo-forvaltet grunn. 

Dersom noen med rettslig interesser i en avklaring krever det, skal kommisjonen også utrede rettigheter til fiskeplasser i Porsangerfjorden innenfor Porsanger kommunes grenser og interne rettighetsspørsmål i reindriften. 

Særskilt varsel og informasjon 

Det sendes ut brev/særskilt varsel til aktuelle lag, foreninger og organisasjoner med informasjon om feltutlysningen. 

Kommisjonen tar sikte på å holde et informasjons-/folkemøte i Porsanger i første halvdel av 2021. Møtet vil bli annonsert. 

Meld inn rettigheter

Rettighetshaverne i felt 9 Porsanger bes om å melde inn mulige rettigheter til Finnmarkskommisjonen. Bruk gjerne dette skjemaet

Kort om kommisjonen

Finnmarkskommisjonen kartlegger eksisterende bruks- og eierrettigheter til FeFo-forvaltet grunn i Finnmark som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk, som per i dag ikke er formelt rettslig anerkjent. 

Status i kommisjonens arbeid hittil (kart)

Mer om kommisjonens arbeid

 

 

Til toppen