Rapport felt 6: Rettighetsforholdene i Gulgofjord/Vuođavuotna

Finnmarkskommisjonens konklusjon om rettighetsforholdene i Gulgofjord i Berlevåg kommune lyder slik (se rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest s. 179, punkt 9.4.4.8):

"Den fastboende befolkningen i Gulgofjord/Vuođavuotna hadde da området ble fraflyttet rundt 1970, en eksklusiv rett til ressursutnyttelse i [et utmarksareal på vel 30 000 dekar]. Rettservervet hadde grunnlag i alders tids bruk og omfattet de formene for ressursutnyttelse som normalt ligger til en grunneier. Den kan dermed likestilles med en kollektiv eiendomsrett. Retten har ikke falt bort, men den er en bygdelagsrett og vil derfor ikke være virksom før stedet eventuelt igjen får fastboende befolkning."

Bakgrunnen for at kommisjonen har lagt til grunn at den lokale eiendomsretten i Gulgofjord for tiden ikke er virksom, er at en bygdelagsrett er en kollektiv rett som i sin tid ble ervervet av den fastboende befolkningen i et område. Det som er typisk for en kollektiv rett er at den ikke ligger til enkeltpersoner, men til det fellesskapet de aktuelle enkeltpersonene inngår i.

Mer konkret innebærer dette at de som flytter fra et område der det er etablert en kollektiv rett ikke lenger har en andel i retten. Motsatt vil de som flytter til området få andel i retten fra det tidspunktet de blir registrert bosatt der. Når Gulgofjord ikke har noen fastboende befolkning, eksisterer det for tiden ikke et lokalt kollektivt rettighetssubjekt som kan utnytte retten. Se for øvrig s. 170-172 (punkt 9.4.4.4) i kommisjonens rapport. 

Kommisjonens konklusjoner er oppsummert i rapportens kapittel 12. Her er det blant annet uttalt at eierbeføyelsene i Gulgofjord "inntil videre ligger til FeFo", men at FeFo ved utøvelsen av beføyelsene "må ta tilbørlig hensyn til den lokale rettsdannelsen" (s. 214).

Dette innebærer ikke at FeFo har noen reell disposisjonsrett over området. Den lokale retten har ikke falt bort. Derfor vil i praksis enhver eierdisposisjon fra FeFos side i området være i strid med denne retten.

For øvrig er spørsmålet om rettighetsforholdene i Gulgofjord, i likhet med de spørsmålene som ellers er utredet i rapporten for felt 6, ferdig behandlet av kommisjonen. Spørsmålene kan imidlertid prøves rettslig ved saksanlegg for Utmarksdomstolen for Finnmark og eventuelt ved videre anke til Høyesterett, jf. finnmarksloven §§ 38 og 42.

  Trollfjordelva/Stuorrajohka i Gulgofjord/Vuođavuotna. Begge foto: FK.

 

 

Til toppen